GEEN WINDMOLENBOS IN DE NOORDOOSTPOLDER

De VVD Fractie is blij dat wethouder Andries Poppe namens het College in de commissievergadering heeft toegezegd dat er geen nieuwe solitaire windmolens en andere opstellingen in de polder komen. Deze afspraken werden in 1998 met de polderbewoners gemaakt met het genomen besluit om in totaal 86 windturbines aan de Noordermeer, Westermeer en Zuidermeerdijk te plaatsen. Voor de Noordoostpolder betekent dit dat er geen nieuwe solitaire molens en binnendijkse lijn of clusteropstellingen worden toege...
More

Wonen en werken in het buitengebied Noordoostpolder

De komende jaren zullen steeds meer agrarische erven – vanuit schaalvergroting – vrijkomen. Om leegstand tegen te gaan en leefbaarheid te behouden dient er nieuw beleid te komen. Huidige aanvragen van burgers en ondernemers stranden in het woud aan regels en voorwaarden. Voor het aantrekken van nieuwe mensen naar onze polder is de VVD van mening dat er snel en adequaat passend beleid moet worden opgesteld. Dit alles gericht op nieuwe woon- en werkvormen voor het buitengebied van onze polder.
More

Omgevingswet komt dichterbij

De manier van vergunningverlening zal in opmaat naar 01-01-2019 drastisch veranderen. 26 wetten zullen worden teruggebracht naar 1 wet. Een complexe hervorming te vergelijken met die van de decentralisaties in de zorg. Met deze operatie gaat veel geld gemoeid en er zullen wat de VVD betreft duidelijke afspraken moeten worden gemaakt. De VVD wil het initiatief nemen om uit het proces van minder regels en afbouwen van bureaucratie het maximale voor burgers en ondernemers te halen.
More