Flevolands bod energietransitie

Datum               : 27 mei 2020

De VVD heeft in de Statenvergadering van 27 mei 2020 een helder beeld over het vervolg van het Flevolandse energiebeleid op tafel gelegd – “geen extra grootschalige windmolens- en zon op land-projecten meer die ons landschap en onze leefomgeving aantasten” – aldus VVD Statenlid Henri van Ulsen. Daarbij doet Van Ulsen een oproep om meer in zetten nieuwe energiebronnen en energiedragers. Met de invulling van wind en zon op land projecten kan de klimaatopgave in opmaat naar 2050 niet worden ingevuld. De VVD vindt het belangrijk om ruimte te geven aan geothermie, thorium, inzet van waterstof, maar doet ook een oproep om landelijk kernenergie serieus te nemen. Anders worden de klimaatdoelstellingen niet gehaald.

Flevoland neemt een belangrijk besluit over de invulling van de klimaatdoelen 2030. In het concept RES-bod (Regionale Energie Strategie) wordt aangegeven welk aandeel Flevoland in de landelijke energieopgave gaat leveren. Momenteel levert Flevoland al 7% van de landelijke opgave en met de realisatie van het RES-bod zal Flevoland 13,5% – 4,7 Twh opwekken, voorkomend uit het bestaand gemeentelijk en provinciaal beleid op windplannen en zon op land. De VVD blikt ver vooruit en heeft in de Statenvergadering van 27 mei 2020 een helder beeld over het vervolg van het Flevolandse energiebeleid op tafel gelegd – “geen extra grootschalige windmolen en zon op land projecten meer die ons landschap en onze leefomgeving aantasten” – aldus VVD Statenlid Henri van Ulsen. Daarbij doet van Ulsen een oproep om meer in zetten nieuwe energiebronnen en energiedragers. Met de invulling van wind en zon op land projecten kan de klimaatopgave in opmaat naar 2050 niet worden ingevuld.De VVD vindt het belangrijk om ruimte te geven aan geothermie, thorium, inzet van waterstof en kijkt met belangstelling naar de landelijke ontwikkelingen op het gebied van kernenergie.

Flevoland zal de komende jaren aan ruim 400 windmolens ruimte bieden vanuit bestaande beleidsafspraken. Volgens de VVD genoeg: nieuwe vormen van energieopwekking wil de VVD niet vinden in nieuwe grootschalige windparken die rondom de steden en dorpen worden gebouwd.
Dit geldt ook voor zon op land. Aan de eerste 500 hectare zon op land, de zonnepanelen in het landschappelijk gebied, wordt nu invulling gegeven. Hiervoor wordt momenteel kostbare landbouwgrond ingezet. Deze landbouwgronden zijn van groot belang voor het behoud van de waarde van Flevoland als landbouwprovincie – aldus de VVD. Deze kostbare internationale positie mag niet zomaar over boord gezet worden en is aanleiding voor de VVD om hier duidelijke kaders aan mee te geven.

De VVD heeft met een amendement op het Statenvoorstel ´concept-RES´ richting gegeven aan de onderzoeksopdracht die ook inzet op alternatieve energie, zoals Thorium.

In de energietransitie neemt de VVD haar verantwoordelijkheid en ondersteunt het bestaande beleid. Gericht op de nieuwe RES-biedingen zal er in Flevoland ingezet moeten worden op alternatieve energieopwekking, waaronder geothermie dat in het glastuinbouwgebied van de Noordoostpolder al wordt toegepast. Daarnaast zullen ook andere vormen en nieuwe technieken hun intrede doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *