In contact …… (23-02-2015)

In contact …… (23-02-2015)

Dagelijks worden we blootgesteld aan een grote hoeveelheid informatie. Gevraagd en ongevraagd consumeren we het goede en slechte nieuws uit de wereld. Nieuws van dichtbij en veraf vormen onze inzichten over het wel en wee van ons leven.

Als volksvertegenwoordiger – sinds 2014 burgerraadslid van de VVD – sta ik in contact met de samenleving. In lokaal en provinciaal verband in contact met burgers, ondernemers en overheden om mee te sturen op hetgeen wat onze samenleving nodig heeft. Op basis van de signalen uit het veld (van burgers en ondernemers) en de initiatieven binnen de partij werken aan de toekomst perspectieven voor de dag van morgen.

In de start van het nieuwe jaar vinden veel jaarvergaderingen plaats. De 10 NOP-Dorpen houden hun jaarlijkse jaarvergadering waarin wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar en wordt vooruitgeblikt op het jaar dat voor ons ligt. Vanuit de bezochte jaarvergadering in Espel is het mooi om te zien waar dorpen qua zelf ontplooiing toe in staat zijn. Enthousiaste inwoners die gezamenlijk hun schouders er onder zetten voor de leefbaarheid van het dorp. Ik ben van mening dat gemeenten dit soort initiatieven goed dient te ondersteunen – en vooral niet tegenwerken! Vanuit goed overleg kan er in gezamenlijkheid de grenzen worden verkend van zelfredzaamheid met een verdeling van taken die door de gemeente worden opgepakt.

Niet alleen dorpsvoorzieningen worden vanuit eigen initiatief in de benen gehouden. Ook verenigingen bestaan meer en meer uit zelfstandige middelen waarmee in het reilen en zeilen van de club wordt voorzien. In een tijd dat er vanuit gemeenten minder kan worden bijgedragen wordt er meer aanspraak gemaakt op inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers die de vereniging een warm hart toedragen en gezamenlijk zorg dragen voor invulling van het verenigingleven. De grote veiling – van voetbalvereniging Nagele op 14 maart – is hiervan een goed voorbeeld. Met de opbrengst van de veiling wordt het sportgebouw (kantine en kleedkamers) onderhouden en opgeknapt.

Begin dit jaar zijn een groot deel van de zorgtaken van het Rijk overgedragen aan gemeenten. Jaren van voorbereiding – opstellen van het nieuwe zorgbeleid en uitvoeringsplannen, zijn hier aan vooraf gegaan. Organisatorisch een mega operatie. Al hoewel het bouwstof is neergedaald, hier en daar nog puin wordt geruimd krijgen de vernieuwde taken meer en meer inhoud. Maar op welke wijze wordt er nu uitvoering gegeven aan deze vernieuwde zorgtaken? Vanuit een werkbezoek aan de uitvoeringsorganisatie Carrefour in contact over de uitvoering van hun maatschappelijke taken met de effecten voor de samenleving. Groeit de uitvoeringomgeving mee in dit nieuwe tijdperk van participatie, zelfredzaamheid op basis van eigen kracht? Wanneer dient de overheid (Rijk, provincie of gemeente) taken uit te voeren en wanneer kan dit goed – en soms beter – aan burgers, ondernemers, verenigingen, dorpsbelangen etc. worden overgelaten.

In contact met de ondernemende kracht van de polder voor economische ontwikkelingen en werkgelegenheid. Afgelopen week de eerste bijeenkomst van NOPTalk (denktank van ondernemers uit de NOP) gericht op ontwikkeling van een buitendijkse haven bij Urk. 7 ondernemers hebben het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een buitendijkse maritieme servicehaven. De doorontwikkeling naar een binnendijks maritiem bedrijventerrein behoort tot toekomstige perspectieven. Een goed voorbeeld van de zelfontplooiing van de markt gefaciliteerd en ondersteund door de overheid.

In contact met de provinciale politiek gericht op het uitwisselen van standpunten, het ontwikkelen van provinciale en lokale plannen voor de kracht van de polders (Flevoland en Noordoostpolder). Plannen gericht op innovatie, economische gebieden (FlevoPort, Flevokust, Lelystad Airport),  bereikbaarheid en verandering van leefgebieden (vitaal platteland).

In contact met de kiezer – met de provinciale staten en waterschapverkiezing voor de deur. Op 18 maart a.s. mag een ieder zich uitspreken over het gevoerde beleid en het te voeren beleid voor de komende jaren. Heeft dit beleid bijgedragen aan de economische groei, werkgelegenheid en welzijn binnen de provincie Flevoland?
Een krachtmeting waarbij de kiezer zich zal uitspreken over het landelijke beleid – wordt de opwaartse lijn voor groei en economisch herstel door de kiezer beloond? Vanuit een aanhoudende koers en vaste lijn heeft de VVD haar verantwoordelijkheid genomen en het land geloosd op het pad terug omhoog.

In contact over de vraagstukken van morgen ………….
(Henri van Ulsen)

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *