Huishoudboekje op orde (09-11-2014)

Huishoudboekje op orde (09-11-2014)

Na maanden van voorbereidingen staan gemeenten aan de vooravond van hun begrotingsbehandeling. Vele overleggen, notities en berekeningen gaan vooraf aan de vorming van de begrotingsboeken die aan de behandeling ten grondslag liggen. De raad van de Noordoostpolder buigt zich aanstaande maandag (10-11)  over het huisboekje om te beoordelen of de kasstromen in balans zijn. Een toets of inkomsten en uitgaven in de pas lopen en deze een positieve prognose laten zien. Een begroting die het beleid – met daaruit voortvloeiende maatschappelijke en economische effecten – en de daaraan gekoppelde uitgaven laat zien. Maar wat is nu belangrijk voor onze polder?

In aanloop naar deze begroting is de raad vanaf de zomer drukdoende geweest met het schetsen van beleidscontouren, keuzes in bezuinigingopdrachten (dichten van het gat van 2 miljoen) en het prioriteren van uitgaven en investeringen. Oftewel, waar dient het geld als eerst ingezet te worden?
Begin september zijn deze beleidscontouren vastgesteld. Hieruit blijkt dat het komende jaar met name in het teken zal staan van invoering van nieuwe zorg, verder aanjagen van de economie, doorontwikkelen en exploiteren kavels Wellerwaard, Emmelhage en de voorliggende keuze voor De Deel.

Maar hoe stevig heeft de gemeente haar huishoudboekje nu eigenlijk op orde? In 2015 zal onze leesportefeuille verder afdalen naar -35 miljoen. Is dat nu niet genoeg voor een gemeente met een begroting van 119 miljoen? Over het geleende bedrag dient rente betaald te worden waarmee veel voorzieningen – waar nu noodgedwongen in gesneden dient te worden – gefinancierd hadden kunnen worden. Het is daarom nu van belang om de leenportefeuille terug te dringen en de rekening van de grote hoeveelheid rente en aflossing niet door te schuiven naar volgende generaties.

Met nog 51 dagen te gaan, staan we aan de vooravond van één van de grootste transities die ons land kent – de transitie naar de ´Nieuwe Zorg´. Jaren van beleidsvorming, kadering en afstemming zijn hieraan vooraf gegaan en de komende maanden zullen we als raad het vastgestelde beleid ondersteunen.
Een grote uitdaging zal er ontstaan wanneer de eerste incidenten aandienen. Zorgvuldig dient er vanuit rust en overzicht gehandeld te worden. Niet in paniek schieten, niet direct tornen aan beleids- en toegepaste regels en vooral niet het bestuur en ambtelijke organisatie de schuld in de schoenen schuiven. Deze enorme opgave vraagt veel van de samenleving, ambtelijke organisatie, bestuur, raad en zeker ook het kabinet. Ook het kabinet dient de zorgtaken over te laten aan degenen die dat nu in handen hebben gekregen. Enkel zij (gemeenten) kunnen de zorg dichter en beter bij de burger brengen.

De gemeente staat aan de vooravond om alle cultuuractiviteiten (theater, muzisch centrum en musea) te bundelen en onder te brengen in een zelfstandig cultuurbedrijf. Cultuur is belangrijk in onze polder – maar tegen welke prijs? Er dient balans te zijn in vraag en aanbod. Cultuurbehoud afgezet tegen het tarief dat iedere inwoner van de Noordoostpolder vanuit belastinggelden hieraan bijdraagt. Daarbij is het van belang dat het cultuurbedrijf als een ´echte´ onderneming zich in de markt gaat begeven – zelf kunnen voorzien in eigen kosten en streven naar zoveel mogelijk winst.

De Deel is een zeer langlopend dossier. Ik woon inmiddels 11 jaar in deze mooie polder en heb tot voorkort de ´ins´ en ´outs´ hierover enkel via de media gevolgd. Als burgerraadslid heb ik de afgelopen 2 jaar meer inzicht in dit enorme dossier gekregen. Met de start van het nieuwe politiektermijn (2014-2018) zijn we van mening dat winkelcentra toegesneden moeten zijn op de vraag van de markt (lees inwoners). Bouw geen grootschalige centra die vanuit krimpende en verleggende markten leeg komen te staan. Heb oog voor bestaand aanbod en sluit ook niet de ogen voor ontwikkelingen waarbij steeds meer burgers en bedrijven hun aankopen via het internet laten lopen.
De looptijd van dit megaproject brengt met zich mee dat De Deel (bestrating, muurtjes, trottoirs) er al jarenlang troosteloos bij ligt. De VVD ´Willem Keur´ heeft het initiatief genomen om De Deel aan te pakken, zodat er een gezellig en mooi plein ontstaat waar burgers op het terras uitkijken op een gerenoveerd plein waarmee de historie van dit dossier achter ons kan worden gelaten. In afwachting van behandeling lonkend naar dit mooie perspectief.

In een periode van aantrekkende economieën dient de Noordoostpolder niet af te wachten. Samen met ondernemend Noordoostpolder ontwikkelt de VVD plannen om bestaande bedrijfsactiviteiten te promoten en nieuwe op de kaart te zetten. Structurele inzet en aandacht dient de economie – en daaraan gekoppelde werkgelegenheid – een impuls te geven. Met aandacht zullen het komende jaar de ontwikkelingen van Lelystad Airport, Buitendijksehaven en Flevokust (met mogelijkheid voor agrarische export) gevolgd worden om ook de Noordoostpolder hiervan te laten profiteren.

Met het zicht op een voorzichtige prognose van een positief rekeningresultaat – dit is het resultaat van strakke politieke sturing – dient het overschot goed bedeeld te worden. Ondanks dat de golf van recessie zeker nog niet voorbij is, komt er steeds meet licht aan de horizon. Van hieruit dienen we onze schouders er verder onder te zetten en met extra middelen de kracht van de polder op de (wereld)kaart te zetten, werkgelegenheid impulsen te geven en waar mogelijk lastenverlichting in te zetten. Daar burgers en bedrijven jarenlang gebukt zijn gegaan onder lastenverzwaring dienen overschotten terug te vloeien naar degenen die hier recht op hebben.

Aan de vooravond van de geplande marathonzitting van 9,5 uur bereid ik mij voor op het ondersteunen van mijn collega´s (Willem, Ellen en Bouke). Gebrand om in het debat mee te doen zullen we met elkaar onze standpunten verdedigen. Op voor de koers die richting geeft aan wat goed is voor onze polder op korte én lange termijn!

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *