Kap woud vergunningsregels

Kap woud vergunningsregels

Decennia lang heeft de overheid een woud van regels gebouwd. De een na de andere wet en beleidsregel werden achtereenvolgens gestapeld. Een stalen karkas waarbinnen te weinig ruimte overblijft voor initiatieven en zelfontplooiing. Daar waar er initiatieven in onze samenleving ontstaan, worden deze plat gebombardeerd met allerlei bureaucratische regels en lange proceduretermijnen. Menig initiatiefnemer is al lang afgehaakt!
De problemen binnen het huidig stelsel zijn onderkend en na jaren van beleidsvoorbereiding heeft de tweede kamer op 1 juli 2015 de nieuwe Omgevingswet met grote meerderheid aangenomen. Met de vernieuwing wordt een einde gemaakt aan verouderde bureaucratische processen en wordt het mes gezet in het grote aantal regels en een veelvoud aan loketten.

Voor het bewaken van alle regelgeving is momenteel een veel te grote overheid nodig. De rijksoverheid, provinciale en lokale overheden – zoals gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s – buigen zich massaal over aanvragen, toezicht en handhaving. De samenwerking in aaneengesloten processen, waarbij informatie digitaal wordt gedeeld, is hierin ver te zoeken. Ten behoeve van een vlotte efficiënte afhandeling dienen processen horizontaal op elkaar aan te sluiten, informatie optimaal te worden gedeeld en integrale sturing plaats te vinden. Dit laat in de huidige praktijk vaak te wensen over.
Op nieuwe initiatieven voor nieuwbouw en economische activiteiten etc. worden momenteel maar liefst 16 wetten losgelaten. Via meerdere loketten worden complex overstijgende vragen door een te groot korps van ambtenaren in behandeling genomen. Initiatiefnemers worden van loket naar loket, van het kastje naar de muur gestuurd. Lange doorlooptijden – momenteel 26 weken of langer – van bureaucratische wegen lekt economisch gewin in een hoog tempo weg. Tijd voor vernieuwing – de hervorming van het vergunningstelsel is in de maak.

De nieuwe Omgevingswet zal op 1 januari 2018 van kracht gaan. Betrokken overheden zullen zich tot 1 januari 2018 buigen over de invoering van deze complexe hervorming van vergunningstelsels. Enkel vanuit een integrale aanpak kan deze hervorming effectief worden omgezet naar snelle, transparante en kwalitatief goede vergunningverlening. Hiervoor zullen betrokken overheden – op basis van integrale doelen – in samenwerking komen tot vernieuwde eigentijdse processen ten behoeve van een betere dienstlening.

Digitalisering zal een belangrijke plaats innemen in het nieuwe vergunningstelsel. Niet enkel aanvragen, maar ook informatie over kwaliteit van de leefomgeving zal hierin een belangrijke rol spelen. Een digitale omgeving – de zogenaamde ‘Laan van de leefomgeving’ (zie filmpje: https://m.youtube.com/watch?v=cw6y4XBPfO0) – zal de uitwisseling van informatie ondersteunen. Vanuit een kleinere overheid met slimme automatisering worden kosten teruggedrongen met lagere leges tot gevolg.

In navolging van de hervorming van het zorgstelsel gaat het vergunningstelsel de komende jaren geheel op de schop. Passend in de tijd worden organisatievormen, processen en informatie aangepast aan hedendaagse vragen van de samenleving. Hierbij zal de overheid antwoord geven op de initiatiefnemers die een bijdrage leveren aan ontwikkeling en groei van onze economie. Onder het moto ‘eenvoudig beter’ zal aan 1 loket van samenhangend vergunningstelsel worden gebouwd dat voorziet in hedendaagse informatie voor burgers, instellingen en ondernemers.

‘de bouw van vandaag levert de voorsprong voor morgen ……..’

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *