Miljoenenjacht (12-10-2014)

Miljoenenjacht (12-10-2014)

In de maand september zijn de verwachtingen hooggespannen gericht op de uitkomsten van de troonrede – ´de samenvatting van de miljoenennota´. Weken en maanden van geheimzinnigheid gaan vooraf aan het moment dat de troonrede wordt uitgesproken en het koffertje met de miljoenennota wordt gepresenteerd. Maar hoe spannend is het tegenwoordig nog met de grote hoeveel informatielekken die ervoor zorgen dat de volledige nota op de redacties van de grote nieuws bulletins liggen. Dag in dag uit druppelen de miljoenen toekenning langzaam richting samenleving.

Een lange periode van onderhandelingen tussen coalitiepartners en oppositie – gericht op de jacht van de te verdelen miljoenen – gaan aan de miljoenennota vooraf. Gelukkig kan er na een lange periode van aanhoudende krapte, gevolgd door forse bezuinigingen, de zon aan de horizon nu echt weer doorbreken. De nullijn (voor vele salarissen), ombuigingen, stopzetten van investeringen etc. kan worden doorbroken en er gloort voor velen een perspectief van toename van koopkracht. Dit is helaas nog niet voor iedereen het geval daar met name ouderen – door het wegvallen van toeslagen – er op achteruit gaan.

Maar wat betekent deze miljoenen toekenning voor onze provincie en gemeenten. Voor Flevoland staan een aantal grote projecten verbreding A27, N50 (Ens-Emmeloord), N23 en infrastructuur Airport Lelystad opgenomen. Voor de zorg worden door van Rijn een aantal aanvullende pleisters geplakt en zal er 40 miljoen over de gemeenten worden verdeeld. Dit neemt echter niet weg dat de ingezette koers veranderd!
Voor gemeenten ebt echter het golfje van kortingen (bezuinigingen) op het gemeentefonds nog even na en dienen gemeenten deze tekorten structureel in hun begrotingen te verwerken.

Gemeenten staan aan de vooravond van de begroting behandeling 2015-2018 waarbij de nadruk ligt op 2015. Onze begroting (120 miljoen) dient voor 15 november sluitend aan de provincie te worden voorgelegd. In de Noordoostpolder was het ontstane gat van 2 miljoen – d.m.v. kaasschaven – al met de behandeling van de perspectiefnota gedicht. Om de begroting van de opvolgende jaren sluitend te krijgen dienen er ´echte´ keuzes te worden gemaakt. Wat doen we wel, wat blijft er open, in stand en op niveau zoals we dat gewend waren. Waar wordt een beroep gedaan op de samenleving en hoe ziet de omvang en samenstelling van onze gemeente er over 30 jaar uit. Voor het beantwoorden van deze vragen zijn er vanuit de commissie bestuur, financiën en economie scenariobijeenkomsten gestart. Vanuit verschillende invalshoeken wordt een schets gemaakt waar onze gemeente in 2040 staat en wat hier voor de korte termijn (1 tot 3 jaar), middellange termijn (tot 2025) en lange termijn (tot 2040) voor nodig is.

Voor de komende begroting staan met name het borgen van de zorgkosten en het stimuleren (aanjagen) van de economische bedrijvigheid NOP op het programma. Daarnaast is het van belang om innovatieve technieken toe te passen ten einde dienstverlening processen sneller, kwalitatief beter en tegen lagere kosten te kunnen leveren.

Met de komst van de zorgtaken van Rijk naar gemeenten rust een zware verantwoordelijkheid op gemeenten om voor deze transitie de juiste keuzes te maken. Maanden van verkenning, wetgeving en voorsorteren op nieuwe beleidsafspraken gaan hieraan vooraf. Met nog minder dan 3 maanden op de kalender dient de uitvoering verder klaargestoomd te worden. Op 6 oktober is het beleid voor de NOP vastgesteld en zal de uitvoering hierop ingericht worden. Het maken van keuzes is moeilijk, lastig en treft de hele samenleving. Deze zijn echter wel noodzakelijk om de zorgkosten de komende decennia betaalbaar te houden. Ook de NOP dient de juiste keuzes – ook al doen deze op fronten pijn – te maken om niet tegen een miljoenen tekort op te lopen. Daar 2014 in het teken stond van ommezwaai naar gemeenten zal 2015 en 2016 in het teken staan van het verder inregelen van de nieuwe afspraken. Dit kan de gemeente niet alleen – hier wordt een beroep gedaan op de gehele samenleving. Enkel met opgestroopte mouwen kan dit door ons allen in goede banen worden geleid.

In een periode waarin de economie weer echt aantrekt (CPB: 0,75% 2014, 1,25% voor 2015) , het consumentenvertrouwen groeit, de bouw los komt en de handel toeneemt dient ook de Noordoostpolder hier van te profiteren. 402 gemeenten (per 1 januari 2015 zijn dit er nog 390) hebben hun pijlen gericht op ondernemend Nederland om van deze groei een graantje mee te pikken. De Noordoostpolder moet aan de bak om vanuit nieuwe ideeën – samen met een zogenaamde ´ondernemersdenktank´ – initiatieven te ontplooien gericht op behoud van bestaande bedrijvenparken en het aanvullen van de bedrijvenpark De Munt, A6 en ontwikkelen van buitendijksehaven NOP-Urk. Maar ook de kansen buiten onze gemeente als het gaat om bedrijvigheid en werkgelegenheid rondom de uitbreiding van Airport Lelystad. Ook de NOP kan hiervan profiteren.
Niet alleen nieuwe initiatieven maar ook vanuit bestaande kracht zoals World Potato City, Windmolenpark etc. kan een spin-off gecreëerd worden waarmee de Noordoostpolder – gericht op specifieke doelgroepen – verder op de kaart kan worden gezet. Dit alles gericht op het behouden en creëren van werkgelegenheid.

De jacht op verdeling van miljoenen voor de begroting 2015 is in volle gang. Waar dienen de beschikbare middelen aan toegekend worden, met welke investeringen wordt ingestemd en waar dienen we met z´n allen een pas op de plaats te maken. In schril contrast met de landelijke groei en meevallers zal de Noordoostpolder nog even moeten doorpakken om binnen enkele jaren het tij – van tekorten naar overschotten – echt te doen keren.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *