NOP perspectieven (07-09-2014)

NOP perspectieven (07-09-2014)

De ontwikkelingen voor de komende jaren van de Noordoostpolder staan centraal in de behandeling van de perspectiefnota 2015-2018. De raad van de Noordoostpolder staat aan de vooravond om over een palet aan onderwerpen keuzes te maken die de komende tijd uitgevoerd zullen worden. Deze perspectieven zullen het komend decennia de kleur van de Noordoostpolder bepalen.

“maar wat is nu goed voor de polder

         en waar willen we in investeren?”

In opmaat naar het behandelen van de begroting 2015-2018 – het financiële huishoudboekje van de gemeente – hebben de ambtelijke organisatie, college en raad zich gebogen over diverse ontwikkelingen (invullen vernieuwde zorgtaken, opzetten zelfstandig cultuurbedrijf, stimuleren nieuwbouw, aantrekken/uitbreiden bedrijvigheid, revitaliseren dorpen, samenwerking, digitale dienstverlening, etc.) die op ons pad komen. Het in kaart brengen van deze beelden is belangrijk om vandaar uit de financiële gevolgen – die ons allen zullen raken – hieraan te koppelen. Het huishoudboekje moet immers op orde zijn, blijven – en niet leiden tot lastenverhoging voor burgers en bedrijven!

Het verzelfstandigen van cultuurtaken naar een op te zetten cultuurbedrijf is een belangrijk onderdeel van de te maken keuzes. Cultuur op afstand en samen met het bedrijfsleven invulling geven aan die culturele activiteiten die belangrijk zijn voor de polder. Daarbij dienen vraag en aanbod goed op elkaar afgestemd te worden.

In een periode waarin de economie weer echt aantrekt – CPB verwacht 1,25% groei voor 2015 – , het consumentenvertrouwen groeit, de bouw op gant komt en de handel toeneemt dient ook de Noordoostpolder hiervan te profiteren. 402 gemeenten hebben hun pijlen gericht op ondernemend Nederland om van deze groei een graantje mee te pikken. De Noordoostpolder mag niet afwachtend toekijken en dient structureel, met behulp van ondernemend Noordoostpolder initiatieven te ontplooien gericht op behoud van bestaande bedrijventerreinen en het aanvullen van de bedrijventerreinen zoals De Munt en A6. Het opzetten van een ondernemersdenktank is cruciaal voor nieuwe economische ontwikkelingen en werkgelegenheid van de Noordoostpolder.

Maar ook andere keuzes gericht op het op afstand zetten van sport, bouw en herstructureren van wegen, rotondes, revitalisering dorpen, verbeteren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven door inzet van digitale hulpmiddelen – staan op de agenda. Allemaal keuzes die snel gemaakt zijn, maar waarvan de financiële consequenties goed moeten worden overzien. Daarbij is niemand voorstander om de lasten (bijvoorbeeld door middel van OZB) de komende jaren te laten stijgen.

Naast het investeren in vernieuwing dienen er ook belangrijke keuze gemaakt te worden gericht op de zorgtaken. Onvermijdelijk zullen pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden om de zorg het komend decennia betaalbaar te houden. Niet leuk, maar echt noodzakelijk; het zorgniveau een tandje terugdraaien, zodat de zorg bij díe mensen terecht komt die het ‘echt’ nodig hebben. Voortvarend trekt de werkgroep 3D – onder leiding van wethouder Boogaart – samen op tijdig de nieuwe vormen van zorg klaar te hebben.

De ontwikkeling van digitale dienstverlening – aan burgers & bedrijven – zal de komende jaren stevige impulsen krijgen. Dit zal de kwaliteit van dienstverlening, efficiency en effectiviteit doen verhogen. Vanuit innovatie zal het gemeentehuis een steeds kleinere functie krijgen en kunnen diensten en producten meer een meer vanuit de luie stoel geregeld te worden. Producten worden digitaal en/of in fysieke vorm thuis afgeleverd. Op weg naar het digitale stadhuis!

In een tijd van grote verandering is het van belang dat niet iedere gemeente zelf het wiel uitvindt. Middels landelijke standaarden en in samenwerking met buurgemeenten, provincie, waterschap, etc. dienen deze ontwikkelingen tot stand te komen. Visie en doelen moeten meer op elkaar afgestemd worden die vanuit vereende handen ten uitvoer kunnen worden gebracht. Daarbij is het belangrijk dat een ieder zijn eigen ´ik´ naar de achtergrond schuift en het overall belang (doel) hierin domineert.

Een schets van palet aan ontwikkelingen die de kracht van onze polder zal doen vergroten.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *