Vernieuwde zorg in opmars (27-04-2014)

Vernieuwde zorg in opmars (27-04-2014)

Met de instemming van de 2e kamer met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning is de vernieuwde zorg – de transitie van de 3D´s – weer een stapje dichterbij gekomen. Dit wil echter nog niet zeggen dat we er zijn. In tegendeel – de wet gaat nu met de grootste spoed naar de 1e kamer die haar oordeel zal geven. Vanuit het gesloten zorgakkoord – steun van D66, CU en SGP – rekenen VVD en PVDA er op dat de wet voor het zomerreces ook door de 1e kamer wordt geloosd.

Na besluitvorming in de 1e kamer begint pas het echte werk ; de transformatie van taken,  middelen, verantwoordelijkheden en inzet van mensen. Beleidsmakers buigen zich al maanden over de grote vraagstukken van deze transitie. Vragen gericht op de kanttelling die ons zorgstelsel naar de toekomst betaalbaar dient te houden.
Langzaam doch zeker komen steeds meer puzzelstukjes beschikbaar om het geheel van bouwstenen in elkaar te leggen.  Maar waar ga je beginnen, vanuit welke invalshoek wordt het geheel in elkaar gepast? Vele, vele vragen waar nog geen antwoorden voor zijn.

Maar vanuit welke doelstelling zijn we op pad gestuurd en wordt hier de komende tijd vanuit het gegeven perspectief ook invulling aan gegeven? De zorg dient efficiënter, doelmatiger integraal dicht bij de burger georganiseerd te worden. Vele overbodige bureaucratische schakels dienen overboord gezet te worden om plaats te maken voor een op vraaggericht zorgpakket die vanuit sociale wijkteams tot stand komt. De vorming hiervan, omslag en het omdenken hierin is complex. Wat heb je waar en wanneer nodig? Met wie – welke professionals – in het veld worden de zorgtaken opgepakt?

Voor het samenstellen van het nieuwe zorgpakket dienen ´echte´ keuzes te worden gemaakt. Keuzes gericht op de omvang van zorg en bij wie deze terecht dient te komen. Dit zal in de overgangsperiode ongetwijfeld tot verschil van inzichten leiden waar zorgverstrekker en ontvanger uit dienen te komen. Dit alles gericht op een vernieuwde betaalbare zorg!
Momenteel is een gemiddeld gezin circa 11.000,- per jaar aan zorg kwijt. Als hier de komende 20 jaar niets aan wordt gedaan kunnen we binnenkort 40% van ons inkomen aan de kant leggen voor zorgpremies. Dit ten kosten van heel veel andere zaken.

Voor de inrichting van een doelmatige efficiënte zorg is goede informatievoorzieningen onontbeerlijk. Informatievoorzieningen dienen er voor te zorgen dat de juiste informatie in de juiste vorm tijdig bij de juiste zorgverlener(s) komt te liggen. Dit ter input voor het op maat verlenen van zorg en ter output om geheel aan taken en financiën goed te kunnen sturen. Het mag en kan niet zo zijn dat door het achterwege laten van het maken van keuzes, oude patronen worden vervolgd en door gebrekkige informatie de doelen van het nieuwe zorgstelsel niet worden ingevuld. Tevens zal dit miljoenen extra kosten met zich meebrengen die iedere burger in zijn portemonnee zal treffen.

De klok tikt – ondanks dat er vanuit de 2e en 1e kamer grote druk wordt gelegd op de besluitvorming dient er beleidsmatig en uitvoeringtechnisch nog heel veel te gebeuren.  Enkel met een strakke regie (ook wel vertaald: met militaire precisie) vanuit raad, college, directies en beleidsambtenaren kunnen de belangrijkste omzettingen voor 01-01-2015 gerealiseerd worden. Daarmee is de zorgvraag niet ingevuld. Het continueren van zorg is geborgd en invoering van nieuwe afspraken zullen stap voor stap volgen.

De vernieuwing van het zorgstelsel zal een groot appél doen op ons allen. Dit vraagstuk is niet alleen weggelegd voor politici, beleidsmakers, zorginstellingen etc. Voor de zorgproblematiek kunnen we onze ogen niet sluiten en denken dat dit vanzelf voorbij gaat. In tegendeel – dit hedendaags vraagstuk is van ons allen en dienen we in de volle breedte van onze samenleving op te lossen. Dit vraagt van een ieder een bijdrage te leveren aan de te maken keuzes. Dit vraagt jouw inzet, die helpende hand en steun voor het borgen van de zorg van morgen.

Henri van Ulsen

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *