VVD stuurt weer mee (04-01-2015)

VVD stuurt weer mee (04-01-2015)

2014 was voor de VVD een bijzonder jaar in voor- en tegenspoed. Al hoewel de crisis op z´n retour is en er steeds meer licht aan de horizon verschijnt dienen de gevolgen van de crisis nog steeds weggewerkt te worden. Diep, zeer diep heeft ons land gezeten waarvan de golven nog nabeuken op de lokale overheden. ´Het zal niet meer worden als weleer´ – de crisis heeft diep gesneden, de room is er af – back to the basics.

De VVD heeft de moeilijke opgave ter hand genomen en gestuurd op noodzakelijke maatregelen om ons land er weer bovenop te krijgen. Als bestuurderspartij hebben we onze verantwoordelijk genomen om de noodzakelijke maatregelen in gang te zetten. Hervorming van pensioenstelsel, zorg, woningmarkt om structureel te kunnen oogsten. Niet leuk, niet populair – maar wel noodzakelijk.

Met deze opgave en dit imago ging de VVD in maart de verkiezingen in. De kandidaten en het campagneteam zijn weken in touw geweest om de bevolking te laten weten dat de VVD staat voor de ´kracht van de polder´. Na vele bijeenkomsten en heldere uiteenzetting van standpunten heeft de VVD niet het volle pond – van de 5 zetels vanuit de vorige periode – mogen behouden. De uitslag kwam neer op 3 zetels – de 4e partij van de Noordoostpolder.

Na een korte naschok heeft de fractie van de VVD – bestaande uit Bouke Wielenga, Willem Keur, Ellen Blokhuis als raadsleden en Henri van Ulsen, Lisette Menu als burgerraadsleden – de schouders er weer ondergezet. Aan de slag met de vorming van een coalitie, een gedeeld programma met CDA, CU/SGP en PU waar de komende 4 jaar invulling aan gegeven gaat worden. Sturen op efficiency, resultaat, beheersing en borgen van de financiële middelen. De VVD is terug in de coalitie – met Hans Wijnants voor de portefeuille financiën en economie – en stuurt weer mee in hetgeen goed is voor de polder!

Belangrijke omvangrijke dossiers – zoals decentralisatie zorgtaken, De Deel, bezuiniging operatie, Cultuurbedrijf – werden vrij snel opgediend. Sturen op het maken van ´echte´ keuzes. Met de hand op de knip op zoek naar effectieve middelen. Keuzes, ook zijn deze soms pijnlijk, niet uit de weg gaan, maar tijdig nemen om van daaruit weer te oogsten.

De belangrijkste operatie van de afgelopen decennia is de transitie van de zorgtaken van het Rijk naar gemeenten. Een enorm pakket aan taken wordt niet langer door het Rijk uitgevoerd, maar zal door gemeenten – integraal, dicht bij de burger, vraag i.p.v. aanbod gestuurd – worden uitgevoerd. Een vernieuwde vorm van zorg waarbij een ieder wordt aangesproken op eigen verantwoordelijkheid en een beroep zal worden gedaan op zelfredzaamheid. Waartoe is een ieder nog – met of zonder hulp van familie, kennissen, buren –  in staat? Wat kan wel en wat kan niet? Waar dienen de beschikbare middelen ´echt´ terecht te komen? De komende weken, maanden zal blijken of het ingezette beleid qua uitvoering zijn werk gaat doen. Hebben we alles overzien en kunnen we de rug rechten ook als er zaken minder goed gaan?

Een nieuw schoon jaar ligt voor ons. Een jaar waarin de zorg verder getransformeerd gaat worden, de economie verder zal aantrekken en ook de Noordoostpolder hier een graantje van mee wilt pikken. Nieuwe en bestaande bedrijven voor werkgelegenheid gaan zorgen zodat mensen niet langer op de bank hoeven te zitten.
Het 1e jaar dat het verzelfstandigt cultuurbedrijf gaat laten zien dat cultuur goed via marktwerking voortgebracht kan worden. Echte en definitieve keuzes voor het stadshart NOP – ´De Deel´ – gemaakt gaan worden.
Een jaar waarin er op basis van scenario´s invulling wordt gegeven wat voor gemeente de Noordoostpolder de komende jaren wilt zijn. Toekomstperspectieven voor het komend decennia gaan onze polder kleuren. Accenten maken het verschil en vragen om toekomstbestendige keuzes.

Mijn inzet is met name gericht op kleine efficiënte overheid met een goede ´digitale´ dienstverlening voor burgers en bedrijven. Overbodige regels overboord, doorlooptijd verkorten en een heldere adequate communicatie voor al hetgeen de gemeente bezig houdt. Strak zal er gestuurd worden  op het doen van uitgaven en waar mogelijk gelden terug laten vloeien naar burgers en bedrijven.

In 2014 als eerste jaar meegedraaid in de fractie en in mei ingestapt als burgerraadslid. Bijdrage aan de omvangrijke dossier mogen leveren: decentralisaties zorgtaken, bezuinigingopgave en cultuurbedrijf.
In provinciaal verband de toekomstperspectieven voor Flevoland samen met collega´s mogen verwoorden in het verkiezingsprogramma provinciale staten VVD.

In maart 2015 zal de kiezer opnieuw spreken en zijn keuze maken voor de provinciale staten verkiezingen. Waar staan we als VVD en gaat de kiezer waardering uitspreken voor hetgeen de VVD-bestuurders zich jaren hard voor hebben gemaakt?

Vol energie vooruit, meesturen op de resultaten van morgen,

Henri van Ulsen

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *