Voortvarend aan de slag met Stadshart

De VVD fractie in de Noordoostpolder is tevreden over de aanpak van het vernieuwen naar een gezellig en compact centrum in Emmeloord. Na een nieuwe start hebben inwoners en ondernemers zich in een periode van twee jaar uitgesproken via het openplanproces. De polderinwoners konden vrij hun ideeën en inzichten geven voor een nieuw te vormen centrum. De politiek wachtte, luisterde en volgde het tot stand komen van de scenario´s voor de verbouwing van het centrum vóór en dóór de inwoners en ondernemers. Nu is de politiek aan zet om de laatste afspraken over de invulling van de scenario´s en de daaraan gekoppelde financiën te bekrachtigen. “De weg is nu vrij om voortvarend met het laaghangend fruit aan de slag te gaan, hier heeft de polder lang op gewacht”, aldus Bouke Wielenga, VVD woordvoerder. De hoofdlijnen zijn vastgesteld. Nu zijn de ondernemers aan zet om hier verder invulling aan te geven.

Het verbouwen van een centrum is een mega operatie. Vele inzichten van de huidige situatie en toekomstige scenario’s zijn van belang om met elkaar de juiste keuzes te maken voor een toekomstbestendig centrum. Een lange periode met de ontwikkelaar ProVast werd 2 jaar geleden afgesloten en maakte de weg vrij om nieuwe plannen te maken. Open-planvorming waar ondernemers en inwoners, met de politiek op afstand, alle ideeën vanuit de polder de vrije hand konden geven. De afgelopen maanden zijn alle plannen bij elkaar gelegd, heeft de politiek het compact scenario vastgesteld en wordt het beeldkwaliteitsplan daaraan toegevoegd. Samen met de financiën is dit het materiaal waarmee er een start gemaakt kan worden met de bouw.

Planvorming, inspraak en het uitwerken van de scenario’s vraagt veel tijd. “Hierbij moeten we ook niet alles op één hoop gooien en maar blijven neuzelen over allerlei aanverwante details. We kunnen de hele wereld er wel bij betrekken maar dan kom je nooit ergens”, aldus Wielenga. Het aanleggen van rotondes, kleur van tegels en voldoende parkeerplaatsen zijn allemaal zaken waar het college invulling aan gaat geven. De VVD fractie spreekt dan ook haar vertrouwen uit over de planvorming en is van mening dat we snel aan de slag moeten. Hierbij staat de VVD open om voortschrijdend inzicht, vanuit marktpartijen, een plaats te geven.

In het voorjaar van 2015 heeft de VVD ingezet om De Deel snel aan te pakken. De Deel neemt immers een belangrijke plaats in, in ons centrum. Nu is de Deel nog een ijzerpark van auto´s, maar straks is het een mooi park met afwisseling van parkeren, groen, water en horeca. De ondernemers zijn aan zet om samen met het college vorm en inhoud te geven aan de uit te voeren deelplannen. Hierbij pleit de fractie van de VVD voor een snelle start om het laaghangend fruit als eerste te kunnen oogsten en de details parallel hieraan uit te werken.

1e snel internet aansluiting buitengebied NOP

Dhans-wijnants-eerste-glasvezel-aansluitinge VVD is blij met de eerste aansluitingen van snel internet in het buitengebied van de Noordoostpolder. In een periode van 3 jaar is het internet voor het buitengebied tot stand gekomen. Te lange tijd zijn de mensen in het buitengebied verstoken geweest van goed internet. Voor menig huishouden, ondernemer en scholier was dit een niet houdbare situatie. De jeugdburgemeester van de Noordoostpolder Jens van Leeuwen heeft op 11 juni 2017 de eerste aansluiting gekregen. De aanleg van de overige aansluitingen lopen volgens FiberFlevo op schema en worden in 2017 opgeleverd.

In 2014 zijn er door de VVD de eerste stappen gezet voor snel internet in het buitengebied en de industrieterreinen van de Noordoostpolder. ´Glas voor Gas´ was begin in april 2017 de oproep van de VVD aan het college om ook alle nieuwbouwlocaties te voorzien van een glasvezelnetwerk. Geen toegang tot het wereldwijde internet zet onze polder als internationaal leverancier van landbouwproducten op achterstand. Maar ook scholieren kunnen voor hun huiswerk en studie echt niet meer zonder. De keuze voor een glasvezelnetwerk, waar de VVD aan vast heeft gehouden, voorziet in een duurzame oplossing voor snel internet. Na een lange periode van wachten, trage verbindingen met veel ergernissen is ons einddoel van snel internet voor het buitengebied nu echt bereikt. Laten industrieterreinen en nieuwbouwlocaties spoedig volgen!”, aldus Henri van Ulsen

VVD Wethouder Wijnants heeft het afgelopen jaren hard getrokken aan dit dossier. In overleg met Ondernemersvereniging Groendorpen, Bedrijven Actief Noordoostpolder, de Provincie en de gemeenteraad van Noordoostpolder zijn alle mogelijkheden bekeken. FiberFlevo heeft de  vraag naar snel internet voor de polder opgepakt en realiseert op dit moment de uitrol. De eerste aansluiting is deze week een feit en de overige aansluitingen zullen spoedig volgen. Dit biedt onze inwoners, ondernemers en scholieren, waaronder onze jeugdburgemeester, weer nieuwe kansen. De NOP op de digitale kaart.

Buurtpreventieborden voor een veilig Nagele

img_7331De vorig week uitgekomen misdaadmeter 2016 geeft inzicht in de criminaliteit in steden en dorpen. Inbraken en pogingen daartoe komen in de Noordoostpolder en specifiek in Nagele nog te veel voor. In diverse dorpen en in Emmeloord zijn er in het afgelopen jaar Whatsappgroep van start gegaan. In Nagele is de Whatsappgroep VeiligNagele enige tijd actief. Voor het zichtbaar maken van deze digitale groep burgers, die met elkaar waken over elkaars eigendommen, hebben Clarian van Herwaarden en Henri van Ulsen het eerste bord overhandigd aan de dorpsvoorzitter Simon Doornbos. De dorpsvoorzitter is blij met dit lokale initiatief – “Hoe meer wakende ogen, hoe beter.” – aldus Simon Doornbos.

De borden worden in en rondom Nagele opgehangen. In dit gebied zijn zo´n 135 Nagelezen  actief om met elkaar zorg te dragen voor een veilige buurt. Bewoners in het dorp en buitengebied, die ook lid willen worden van deze WhatsAppgroep, kunnen zich nog steeds aanmelden via de website www.nagele.nl/info/veilig-nagele/.

Glas voor gas

foto-aanleg-glasvezelDe VVD heeft tijdens het vragenhalfuurtje vragen gesteld over het aanleggen van glasvezelnetwerken voor snel internet op nieuwbouwlocaties. Na jaren van stagnatie trekt de nieuwbouw in de Noordoostpolder weer aan. Niet alleen in Emmeloord maar ook in de dorpen wordt er volop gebouwd of gaat binnenkort gebouwd worden. Op diverse locaties – zoals in Ens, Marknesse en straks ook Emmelhage fase II – worden locaties in een hoog tempo bouwrijp gemaakt.

Noordoostpolder timmert hard aan weg als het gaat om de energietransitie. Onlangs werd afgekondigd dat nieuwbouwlocaties – zoals Emmelhage fase II – niet meer van gasaansluitingen worden voorzien. De VVD is van mening dat in een tijd waarbij verouderde nutsvoorzieningen worden afgeschaft, het ook tijd is om nieuwe voorzieningen als basis toe te laten.

Snel internet is zo´n basisvoorziening die niet meer uit huizen en bedrijfspanden is weg te denken – niemand kan meer zonder. De VVD is dan ook blij dat hier de afgelopen jaren mooie stappen in zijn gemaakt. Emmeloord, het buitengebied van de Noordoostpolder en bedrijventerreinen zijn of worden op dit moment voorzien van snelle glasvezelnetwerken.

De VVD heeft het college vragen gesteld of snel glasvezel internetwerken als basis nutsvoorzieningen direct in nieuwbouwwijken wordt aangelegd. Wat de VVD betreft is dit zeer belangrijk voor onze bestaande en toekomstige inwoners. “Willen wij met de tijd meegaan dan dienen dit soort voorzieningen standaard in de polder te worden aangelegd – aldus Henri van Ulsen”.

Digitale snelweg voor buitengebied NOP

start-graafwerkzaamheden-snel-internetDe VVD is blij met de start van de werkzaamheden voor snel internet voor het buitengebied van de Noordoostpolder. Een onzekere periode van 2 jaar wordt vandaag afgesloten door de eerste schop die door wethouder Wijnants aan de Ramsweg in de grond is gezet. Fiber Flevo heeft hiermee een start gemaakt en zal voor de zomer de eerste woonhuizen en bedrijfspanden in dit gebied aansluiten. Voor huishoudens, ondernemers en scholieren zal dit een grote verbetering opleveren.

In 2014 zijn er door de VVD de eerste stappen gezet om niet alleen Emmeloord snel internet te laten krijgen maar ook het buitengebied en de industrieterreinen. Geen toegang tot het wereldwijde internet zet onze polder als internationaal leverancier van landbouwproducten op achterstand. De keuze voor een glasvezelnetwerk, waar de VVD aan vast heeft gehouden, voorziet in een duurzame oplossing voor snel internet. Na een lange periode van wachten, trage verbindingen met veel ergernissen is ons einddoel van snel internet voor het buitengebied nu echt in zicht.”, aldus Henri van Ulsen.

VVD Wethouder Wijnants heeft het afgelopen jaar hard getrokken aan dit dossier. In overleg met Ondernemersvereniging Groendorpen, Bedrijven Actief Noordoostpolder, de Provincie en de gemeenteraad van Noordoostpolder zijn alle mogelijkheden bekeken. FiberFlevo heeft de  vraag naar snel internet goed opgepakt en zet nu de eerste stappen voor de realisatie van dit megaproject. Binnen een tijdsbestek van circa 1 jaar wordt het glasvezelnet voor het buitengebied aangelegd. Dit geeft inwoners en ondernemend Noordoostpolder weer nieuwe buitengewone perspectieven.

 

GEEN WINDMOLENBOS IN DE NOORDOOSTPOLDER

windpark-flevolandDe VVD Fractie is blij dat wethouder Andries Poppe namens het College in de commissievergadering heeft toegezegd dat er geen nieuwe solitaire windmolens en andere opstellingen in de polder komen. Deze afspraken werden in 1998 met de polderbewoners gemaakt met het genomen besluit om in totaal 86 windturbines aan de Noordermeer, Westermeer en Zuidermeerdijk te plaatsen. Voor de Noordoostpolder betekent dit dat er geen nieuwe solitaire molens en binnendijkse lijn of clusteropstellingen worden toegestaan. Voor de 26 solitaire windmolens geldt een sterfhuisconstructie en zullen aan het eind van hun levensduur worden afgebroken. Onderhoud en reparatie op deze molens is mogelijk, maar vernieuwen niet. Ten aanzien van deze overgebleven 26 solitaire molens is de mogelijkheid gecreëerd om te participeren in windprojecten.
“Het bijzondere polderlandschap van de Noordoostpolder moeten we hiermee behouden, we willen hier toch geen tweede Flevopolder” – aldus Henri van Ulsen.

Tijdens de behandeling van visienota ´Noordoostpolder Energie Neutraal´ heeft de VVD kritische vragen gesteld over de nieuwe windmoleninitiatieven. De verenigde initiatiefnemers strijden voor het behoud van hun molen en bekijken de mogelijkheid voor nieuwe opstellingen in de polder.
De in lijnopstelling geplaatste 86 windmolens leveren aan ruim 400.000 huishoudens groene stroom. Hiermee is de Noordoostpolder koploper op het gebied van het leveren van windenergie in Nederland.

In 1998 heeft de raad van de Noordoostpolder heldere afspraken gemaakt over initiatieven op het gebied van windenergie. Om wildgroei en versnippering te voorkomen, is er gekozen voor lijnopstelling aan de randen van de polder. Deels binnendijks en het overgrote deel buitendijks.

De VVD zet in op een energie neutrale gemeente waarbij landelijke milieu afspraken worden nagekomen. Dit op basis van realistische en haalbare doelen om de aarde goed aan onze kinderen te kunnen doorgeven. Hiervoor zal de overheid, bedrijfsleven en particulieren allen hun bijdrage moeten leveren. Dit binnen de vastgestelde kaders en de hiervoor gemaakte afspraken. Het heroverwegen of openbreken van deze afspraken zet de deur open om langlopende slepende beroepzaken te doen heropen. “Dit is wel het laatste wat we willen, we houden ons aan de afspraken die we met de polder hebben gemaakt” – aldus de fractie van de VVD.

BUITENGEBIED NOORDOOSTPOLDER WELSTAND VRIJ

schokkeringweg-12De VVD fractie in Noordoostpolder wil dat er welstandsvrij gebouwd kan worden in het buitengebied van Noordoostpolder. Boerenerven in het buitengebied vallen volgens een de nieuwe welstandsnota 2016 onder speciaal toezicht. Bij nieuwbouw aan woning en schuren dient dit aan de welstandcommissie te worden voorgelegd. Niet alleen het aanzicht van de woning en schuur, maar ook bijvoorbeeld de kleur wordt dan door de gemeente bepaald. De nieuwe welstandsnota legt daarmee een te grote hoeveelheid nieuwe regels op aan de ontwikkeling van het buitengebied van de Noordoostpolder volgens de VVD.

In een groot deel van de Noordoostpolder kan nu al welstandsvrij, binnen de regels van het bestemmingsplan, worden gebouwd. Uitzondering hierop vormt Nagele, Schokland en de monumenten in de polder. Aanpassingen en nieuwbouw hiervoor moeten eerst aan de welstandscommissie worden voorgelegd. Voor het buitengebied zal, in tegenstelling tot de huidige welstandsnota, het aantal regels voor welstand fors toenemen. “Te gek voor woorden dat de overheid zich gaat bemoeien met de kleurstelling van deuren en kozijnen” – aldus Henri van Ulsen.

Daarnaast heeft de provincie Flevoland heeft op 9 november 2016 toestemming gegeven voor een experimentenkader waarbij 26 woningen op boerderijerven mogen worden gebouwd. Dit gericht op de vrijkomende erven en leefbaarheid van het buitengebied en de dorpen. Een tiental initiatiefnemers hebben zich inmiddels bij de gemeente gemeld met nieuwe vormen van wonen en werken. Hierin moeten zij niet belemmerd worden door torenhoge regels waarmee initiatieven worden platgeslagen en doorlooptijd onnodig wordt verlengd volgens de VVD.

Ook treedt In 2019 de nieuwe Omgevingswet in werking. Een wet waarin alle zaken van de leefomgeving worden opgenomen. Deze wet dient het aantal regels en bureaucratie sterk te verminderen. In opmaat naar de uitvoering van deze wet moet het aantal regels daarom niet toenemen, maar vooral worden afgebouwd – aldus de VVD van de Noordoostpolder.