Regie weer in handen (08-06-2014)

Burgers nemen meer en meer de regie weer in handen. Vanaf de tweede wereldoorlog werd de tendens ingezet waarmee er voor een ieder tot in de puntjes werd gezorgd; de overheid wist immers wel wat goed was voor de samenleving. De zorgstaat op z´n top – voor alles en iedereen is er wel een wet, een regel en gedragspatroon bedacht, vanuit politiekoogpunt gericht op de maakbaarheid van de wereld. Kunnen burgers dan helemaal niet meer nadenken, waren zij de weg kwijt of werd een steeds oprukkende overheid gewoon geaccepteerd? Prettig als alles voor je geregeld wordt maar wat moet je als dan als de overheid zicht terugtrekt en je er weer helemaal alleen voor komt te staan.

Sinds enkele jaren worden er stappen gezet om de grote ´bemoeizucht´ van de overheid te beperken. Diverse zaken worden afgestoten naar het bedrijfsleven, instellingen en welwillende burgers die heel goed in staat zijn zelf, samen en in het collectief zaken op te pakken. Het bijenvolkje (Nederland) gaat weer voor zichzelf zorgen.

Op 24 mei ging een groep vrijwilligers in Nagele op pad voor de jaarlijkse klussendag. Klussen ten dienste van de leefbaarheid van het dorp en die mensen die het zelf niet meer kunnen. Nu (nog) onder regie van de gemeente in afstemming met dorpsbelangen Nagele – binnenkort vanuit initiatieven uit het dorp zelf. Geef de initiatiefnemers de ruimte, regel en timmer het niet dicht met allerlei regels en voorwaarden – leg de verantwoordelijkheid voor een mooi, schoon en opgeruimd dorp terug daar waar het thuis hoort.

Paul Frissen – nam de raad van de Noordoostpolder afgelopen week aan de hand mee met beelden, schetsen en prikkelende stellingen over de terugtrekkende overheid.  Waarom vertelt de overheid mij hoe ik mijn leven moet leiden, ik mag niet dit, ik mag niet dat, let hierop en doe wat er wordt opgedragen – voor dit alles zijn boeken vol met regels bedacht. Bureaucratische organisaties worden opgetuigd om tot in de kleine minuscule details regels te handhaven.
Binnenkort stoot het Rijk haar zorgtaken af naar gemeenten. Dit wordt in woord beleefd maar de werkelijkheid berust op grote schijnzekerheid. Vele regels, uitzonderingen en delen die niet worden overgedragen houden een sterke vinger – zeg gerust een hand – in de pap om centraal sturing te kunnen geven. Bij de eerste beste calamiteit na 1 januari 2015 zal het Rijk direct ingrijpen met bijstelling van en vormen van nieuwe regels om grip te krijgen.

Dit dienen we te voorkomen door zelf – vanuit het vrijheid beginsel – de regie over onze manier van leven ter hand te nemen. Zelf nadenken over te maken keuzes van het leven en niet vanuit overheidswege te laten invullen. Het is toch te gek dat de overheid voor alledaagse zaken zoals overgewicht en beweging, alcohol, drugs etc regels bedenkt. Ongevraagd dringt de overheid zich op – – en dringt jouw huis binnen – om invulling te geven aan jouw leven.
Vanuit voorlichting op school, werk, verenigingen, social media kan de overheid een ondersteunende – en niet een leidende – taak uitvoeren.

1 januari 2015 gaan de nieuwe zorgvormen – vanuit jeugdzorg, awbz/wmo en participatiewet – van start. Hoe ? Dat is nog een grote vraag. De komende maanden zullen de uitvoeringsplannen tot stand komen en worden de contouren zichtbaar in hoeverre de overheid zich echt weet terug te trekken. Instellingen en zorgaanbieders zullen meer taken overnemen. Daarnaast zal een groot beroep gedaan worden op een ieder zijn verantwoordelijkheid.
Daar waar burgers voorheen in staat waren een eigen fiets, auto en huis te kopen zijn zij ook in staat – wanneer zij slechter ter been raken – een rolator te bestellen en zelf te bekostigen. Het gros der Nederlanders zijn heel goed in staat bij die instanties aan te kloppen als er ´echt´ hulp nodig is. Daarbij kan tevens familie, buren en kennissen een helpende hand bieden als dit nodig is.
Met de weg terug naar de zelfredzaamheid hebben we met elkaar de plicht om de zorggelden bij de echte zorgbehoevende te laten neerkomen.

Met de overdracht van taken naar decentrale overheden, zorginstellingen en met name burgers dient de overheid in gelijke tred een krimp van het overheidsapparaat in te zetten. Dit om het totaal overheidskosten te doen krimpen en de zorgkosten niet verder te laten oplopen. Over 10 tot 20 jaar dient de zorg – voor een ieder die dat nodig heeft – nog steeds toegankelijk te zijn. Dit gaat niet vanzelf hier dient de overheid (centraal en decentraal) en iedere burger zijn schouders onder te zetten.

 

Henri van Ulsen

Lokale selectie van start (08-05-2014)

Lokale selectie van start

Na maanden van voorbereiding is het zover. De selectie voor een nieuwe periode van 4 jaar is compleet, programma, opdrachten zijn afgestemd en de nieuwe spelersgroep kan de politieke arena betreden. De groep zittende/nieuwe raadsleden zijn op 27 maart 2014 al geïnstalleerd. Deze groep is uitgebreid met zittende/ nieuwe wethouders en burgerraadsleden. Het selectieteam is compleet; de aftrap kan worden gegeven.

Deze selectie wordt met een bijzondere opdracht het veld in gestuurd: bezuinigingen, transitie 3D´s en bebouwing De Deel. Dit zijn de grootste thema´s uit het coalitieakkoord 2014-2018. Daarnaast zal ingezet worden op uitvoering van de dorpvisie, economische groei en het aantrekken van werkgelegenheid etc. Dit alles vanuit ´de kracht van de Noordoostpolder´ met volledige participatie van burgers en ondernemers.

Bezuinigingen
Ondanks dat het economisch tij langzaam doch zeker begint te keren, perspectieven plaatsmaken voor werkelijke groei, kampen gemeenten nog structureel met tekorten. De bezuinigingen van de afgelopen jaren – in de NOP 12 miljoen in 3 jaar tijd – bieden nog onvoldoende balans op het geheel van inkomsten en uitgaven. De overheid, waaronder ook de gemeente Noordoostpolder, is structureel aan hervorming toe. Dat wil zeggen dat vanzelfsprekende zaken niet meer vanzelfsprekend zijn en allen opnieuw tegen het licht gehouden dienen te worden. Een overheid die meer vanuit zakelijk perspectief stuurt op effectiviteit en rendement. Burgers en ondernemers willen immers rendement zien van hun ingelegde vermogen – in de vorm van belastinggeld. Zij hebben recht op inzichten van de geleverde prestaties.
Voor de komende jaren zal de gemeente circa 1 miljoen structureel dienen om te buigen. De tijd van kaasschaven, beetje hier en beetje daar bezuiningen, is voorbij. Fundamenteel dient inzet van middelen en taken herwogen te worden.
Aan onze VVD-wethouder Hans Wijnants de opgave om het financiële huishoudboekje op orde te brengen waarmee nieuwe risico´s – waaronder de transitie 3D´s – kunnen worden afgewend.

 

3D´s
De transitie van de 3 decentralisaties (awbz/wmo, participatiewet en jeugdzorg) komen momenteel in volle vaart op de gemeenten af. Maanden van voorbereiding maken binnenkort plaats voor invoering. Zijn we hier klaar voor? Wat gaat dit voor de gemeente qua beleid, uitvoering en middelen betekenen? Wat betekent dit voor iedere hulpbehoevende burger – waar kan hij/zij op rekenen vanaf 1 januari 2015?
Vele vragen waarop nog niet overal een passend antwoord voor is gevonden. Het selectieteam – onder aanvoering van portefeuillehouder H. Bogaards – staat voor een grote opgave om de vele vraagstukken in te kaderen in een uitvoeringsplan. Een plan waarin de ´echte´ keuzes zijn verwerkt gericht op de realisatie van de bezuinigingopdrachten vanuit het Rijk. De gemeenten dienen de zorg met een ¼ minder budget efficiënt, integraal, doelmatig en dicht bij de burger in te vullen!

De Deel
Na vele jaren van procedures, contracten, bezwaren, herziening etc etc ziet het er naar uit dat De Deel de komende raadsperiode een definitieve invulling gaat krijgen. De grote parkeervlakte zal plaatsmaken voor winkels, hotelruimte, parkeervoorziening en woonruimte. Op de valreep van het oude college heeft ProVast met een investeerder contracten ondertekend die gaan voorzien in de uitvoering van de plannen. Voor de zomer zullen de nieuwe contouren en planning bekend worden gemaakt.
Na vele jaren van getouwtrek, dat een dik en zwaar dossier heeft opgeleverd, gaat de nieuwe wethouder Henk Suelman de komende jaren sturing geven aan dit megaproject.
Met een aanloop van 2 jaar ben ik gisterenavond toegevoegd aan de selectie – de ploeg van wethouders en raadsleden – als burgerraadslid. Naast hetgeen ik voor de fractie de afgelopen heb mogen betekenen ga ik vanaf a.s. maandag ook meedraaien in de commissie BFE (bestuur, financiën en economie). Klaar om op enig moment ook de volgende stap te kunnen maken. Het stevige VVD-team – Hans Wijnants (wethouder), Bouke Wielenga (fractievoorzitter), Ellen Blokhuis (raadslid), Willem Keur (raadslid), Henri van Ulsen (burgerraadslid) en Lisette Menu (burgerraadslid) – zal de VVD-Noordoostpolder weer vooraan op de kaart zetten. Aan de slag met de uitvoering van coalitieakkoord, aan de slag met hetgeen waar de VVD voor staat!

Henri van Ulsen

Vernieuwde zorg in opmars (27-04-2014)

Met de instemming van de 2e kamer met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning is de vernieuwde zorg – de transitie van de 3D´s – weer een stapje dichterbij gekomen. Dit wil echter nog niet zeggen dat we er zijn. In tegendeel – de wet gaat nu met de grootste spoed naar de 1e kamer die haar oordeel zal geven. Vanuit het gesloten zorgakkoord – steun van D66, CU en SGP – rekenen VVD en PVDA er op dat de wet voor het zomerreces ook door de 1e kamer wordt geloosd.

Na besluitvorming in de 1e kamer begint pas het echte werk ; de transformatie van taken,  middelen, verantwoordelijkheden en inzet van mensen. Beleidsmakers buigen zich al maanden over de grote vraagstukken van deze transitie. Vragen gericht op de kanttelling die ons zorgstelsel naar de toekomst betaalbaar dient te houden.
Langzaam doch zeker komen steeds meer puzzelstukjes beschikbaar om het geheel van bouwstenen in elkaar te leggen.  Maar waar ga je beginnen, vanuit welke invalshoek wordt het geheel in elkaar gepast? Vele, vele vragen waar nog geen antwoorden voor zijn.

Maar vanuit welke doelstelling zijn we op pad gestuurd en wordt hier de komende tijd vanuit het gegeven perspectief ook invulling aan gegeven? De zorg dient efficiënter, doelmatiger integraal dicht bij de burger georganiseerd te worden. Vele overbodige bureaucratische schakels dienen overboord gezet te worden om plaats te maken voor een op vraaggericht zorgpakket die vanuit sociale wijkteams tot stand komt. De vorming hiervan, omslag en het omdenken hierin is complex. Wat heb je waar en wanneer nodig? Met wie – welke professionals – in het veld worden de zorgtaken opgepakt?

Voor het samenstellen van het nieuwe zorgpakket dienen ´echte´ keuzes te worden gemaakt. Keuzes gericht op de omvang van zorg en bij wie deze terecht dient te komen. Dit zal in de overgangsperiode ongetwijfeld tot verschil van inzichten leiden waar zorgverstrekker en ontvanger uit dienen te komen. Dit alles gericht op een vernieuwde betaalbare zorg!
Momenteel is een gemiddeld gezin circa 11.000,- per jaar aan zorg kwijt. Als hier de komende 20 jaar niets aan wordt gedaan kunnen we binnenkort 40% van ons inkomen aan de kant leggen voor zorgpremies. Dit ten kosten van heel veel andere zaken.

Voor de inrichting van een doelmatige efficiënte zorg is goede informatievoorzieningen onontbeerlijk. Informatievoorzieningen dienen er voor te zorgen dat de juiste informatie in de juiste vorm tijdig bij de juiste zorgverlener(s) komt te liggen. Dit ter input voor het op maat verlenen van zorg en ter output om geheel aan taken en financiën goed te kunnen sturen. Het mag en kan niet zo zijn dat door het achterwege laten van het maken van keuzes, oude patronen worden vervolgd en door gebrekkige informatie de doelen van het nieuwe zorgstelsel niet worden ingevuld. Tevens zal dit miljoenen extra kosten met zich meebrengen die iedere burger in zijn portemonnee zal treffen.

De klok tikt – ondanks dat er vanuit de 2e en 1e kamer grote druk wordt gelegd op de besluitvorming dient er beleidsmatig en uitvoeringtechnisch nog heel veel te gebeuren.  Enkel met een strakke regie (ook wel vertaald: met militaire precisie) vanuit raad, college, directies en beleidsambtenaren kunnen de belangrijkste omzettingen voor 01-01-2015 gerealiseerd worden. Daarmee is de zorgvraag niet ingevuld. Het continueren van zorg is geborgd en invoering van nieuwe afspraken zullen stap voor stap volgen.

De vernieuwing van het zorgstelsel zal een groot appél doen op ons allen. Dit vraagstuk is niet alleen weggelegd voor politici, beleidsmakers, zorginstellingen etc. Voor de zorgproblematiek kunnen we onze ogen niet sluiten en denken dat dit vanzelf voorbij gaat. In tegendeel – dit hedendaags vraagstuk is van ons allen en dienen we in de volle breedte van onze samenleving op te lossen. Dit vraagt van een ieder een bijdrage te leveren aan de te maken keuzes. Dit vraagt jouw inzet, die helpende hand en steun voor het borgen van de zorg van morgen.

Henri van Ulsen

Wisseling van de wacht (29-03-2014)

wisseling van de wacht

 

In 380 gemeenten heeft er deze week een wisseling van de wacht plaatsgevonden. De ‘oude’ raad is bedankt voor 4 jaar inzet en de nieuwe raad is geïnstalleerd. In veel gemeenten heeft dit een ware verschuiving met zich meegebracht. Naast een politieke verschuiving heeft zich een nieuwe groep raadsleden gemeld die klaar staat om de politieke arena binnen te treden.

Een arena waar de komende 4 jaar om zware dossiers zal worden gestreden, zoals de 3 decentralisaties, De Deel en nieuwe ombuigingen. De vraag daarbij is of de dossiers in deze periode gebaat zijn bij een vechtersmentaliteit of een meer gebalanceerde inbreng ten gunste van het eindresultaat. Met name De Deel vraagt na 12 jaar om een breed gedragen finale afhandeling. Dit om de gevolgen voor de komende jaren zoveel mogelijk te beperken.

Een grote groep nieuwe raadsleden en burgerraadsleden staat klaar . Klaar gestoomd om aan de slag te gaan – met z’n allen investeren in wat goed is voor de polder.
Voor de VVD zijn de raadsleden Bouke Wielenga, Willem Keur en Ellen Blokhuis geïnstalleerd. Zelf ga ik als burgerraadslid van start – installatie zal in mei plaatsvinden.

Tijdens de installatie-toespraken werd de dalende belangstelling voor de lokale politiek benoemd. Opkomstpercentage is wederom – t.o.v. 4 jaar geleden – gedaald. De vraag en uitdaging om onze VVD achterban, burgers en ondernemers aan te laten sluiten in de themadiscussies voor de polder. Niet alleen tijdens verkiezingtijd op pad voor participatie, maar meer dan ooit – voor het maken van de keuzes van morgen – dienen we als volksvertegenwoordigers de aansluiting te vinden. Af van het credo – “ze doen maar wat” en “er wordt toch niet geluisterd”. Wie zijn ‘ze’ en wat kunnen we met elkaar er aan doen om te luisteren en in te brengen hetgeen er wordt gedeeld. Dit is makkelijker geschreven dan gedaan – ik zal dit de komende 4 jaar gaan ondervinden.

Deze week aanwezig bij de jaarvergadering van Bant. Nagele helaas gemist vanwege de installatie van de raad. Mooi om te zien hoeveel burgers zich verbonden voelen met hun dorp en hun stem laten horen bij deze bijeenkomsten.
Naast de jaarbijeenkomsten is het goed om met burgers en ondernemers in gesprek te blijven gericht op participatie. Het maandelijkse politieke uurtje is het moment om in gesprek te gaan met de politiek. Ook het inspreken tijdens commissievergaderingen geeft een ieder de gelegenheid om mee te doen aan het leefklimaat in de polder. Dit geeft ons als VVD en besturend Noordoostpolder inzicht in de behoeften van de polder.

Een verontrustende wisseling van de wacht is de annexatie van de Krim door Rusland. Schokkend om te zien op welke wijze de koude oorlog – die we al vele jaren achter ons hadden gelaten – weer heel snel dicht bij laten komen. Barse taal van Poetin doet ons verlangen naar de tijd van Gorbatsjov, Jeltsin die een decennia lang het tij deden keren. Laten we het hoofd koel houden en regerend Rusland stap voor stap bewegen om deze escalatie niet verder te laten oplopen.

Vanuit de wisseling van de wacht worden raadsleden en burgerraadsleden de komende week verder op pad geholpen. Tijdens Inwerkprogramma’s gaan we de basis leggen voor het uit te voeren werk.
Naast de wisseling van de raad worden de komende week tevens gesprekken gevoerd – door informateurs Reijenga en De Jager – voor wisseling van het college op 8 mei. Een belangrijke week waarbij de gezamenlijke doelen, speerpunten en samenwerking pijlers worden getoetst.

 

Henri van Ulsen

Nederland spreekt (23-03-2014)

53,8% van de stemgerechtigden hebben zich afgelopen woensdag uitgesproken over de koers voor de komende 4 jaar voor de lokale politiek. In de Noordoostpolder was het percentage 58%. Krampachtig werd er van week naar week voorspellingen gedaan over de opkomst en de richting van stemmend Nederland. De definitieve tellingen zijn afgerond en de balans kan worden opgemaakt. Een balans die in menig VVD- en PVDA kwartier nog nagalmt.

Een jaar van voorbereiding zit er op: samenstelling commissies, verkiezingsprogramma, selectie kandidaten, campagne, debatten, bijeenkomsten en veel overleg, gaan aan een verkiezingsdag vooraf. Was het voldoende, is de visie en koers overgekomen en zijn we en ik als kandidaat voldoende naar voren getreden om de kiezers te overtuigen van de te volgen ‘VVD’-koers.
Als regeringspartijen (VVD – PVDA) – die veelal de ‘niet’ populaire beslissingen dienen te nemen – moet je vaak opboksen tegen de oppositie die zich vanaf de zijlijn afzetten tegen het huidig beleid. Dat mag, kan en is goed voor het debat – daarbij is echter wel de vraag of er alternatieven zijn om Nederland binnen afzienbare tijd uit het slop te halen. Daar waar het geld wordt uitgegeven dient dit toch ergens vandaan te komen. Al hoewel de groei op verschillende vlakken terrein aan het winnen is, gaat de opmars (zie vorige blog ‘achter de crisis’) stap voor stap. De lokale stemming zal deels beïnvloed zijn door het landelijke beleid. Dit maakt niet dat we voor het landelijke beleid weg moeten lopen om vervolgens lokaal een andere koers te gaan varen. Enkel een aanhoudende koers kan ons land er structureel doorheen helpen!

En dan is het zover – nadat de stembureaus om 21:00 uur hun deuren sloten – gaat het tellen van start. Langzaam druppelen één voor één de resultaten van de stembureaus binnen gevolgd door de finale uitslag om 24:00 uur.
VVD-NOP haalde woensdag 3 zetels: 1. Bouke Wielenga, 2. Willem Keur en 3. Ellen Blokhuis. Daar er enigszins met een kleine terugval rekening was gehouden – is de terugval met 2 zetels wel veel.
Een ploeg van VVD burger-/raadsleden en beoogt wethouders staan klaar om het werk – zoals de zware dossiers decentralisaties, Deel, Emmelhage, gemeentelijke organisatie etc. – gezamenlijk voor de nieuwe periode op te pakken.
Voor mijzelf zit er voor deze periode nog geen raadszetel in. De instap vorig jaar was goed – echter te kort om een netwerk met brede naamsbekendheid op te zetten. De komende periode zal ik actief de fractie als burgerraadslid ondersteunen en bouwen aan mijn persoonlijke en VVD-/maatschappelijke netwerk. Daarnaast ga ik mij de komende periode focussen en bijdrage leveren aan mijn speerpunt  ‘De Burger centraal’.

Bedankt die stemmers die het vertrouwen in mij hebben uitgesproken!

Nederland sprak zich deze week ook uit tegen de ongenuanceerde uitspraken van Geert Wilders. Na een lange periode van balanceren is hij bij velen echt over een grens heen gegaan.  In een constante lijn tegen van alles en nog wat aan te trappen – Wilders stop er mee – en als je echt van betekenis wil zijn, steek dan de handen uit de mouwen en werk constructief mee aan ‘echte’ voorstellen waar dit land iets aan heeft!

De voorbereiding voor de nieuwe week gestart waarbij jaarvergadering Bant, Nagele, afscheid oude raad en installatie nieuwe raad op de agenda staan. Tevens een vooruitblik op de politieke agenda voor de komende periode. Met elkaar in de startblokken staan voor hetgeen goed is voor de Polder.

 

Henri van Ulsen

Achter de crisis (16-3-2014)

De cijfers van herstel volgen elkaar in een hoog tempo op. Economie, consumenten vertrouwen, verkoop huizenmarkt, beurzen etc trekken weer aan. Euforie begint toe te slaan als week op week ´beter´ nieuws wordt gebracht. Maar zijn we dan aan het eind van de crisistunnel terecht gekomen en is dit zichtbare licht echt? Na een lange periode van duisternis, klap op klap, krapte en momenten van heroverweging verdwijnen de crisiswolken en gloort de zon aan de horizon.

Betekent dit dat we alles achter ons kunnen laten, weggevaagd net of het niet heeft bestaan? Zeer zeker niet – de dagelijkse confrontatie is nog steeds hard en zal de komende twee jaar ook nog aanhouden. Er dienen nog steeds ´echte´ keuzes gemaakt te worden die structureel herstel ondersteunen. Daarnaast zal herstel de komende periode niet voor een iedereen afdoende zijn om het hoofd boven water te houden. Echter de perspectieven van de afgelopen periode vormen de basis voor de ingezette opmars. Met deze lijn zal de room niet meer zo dik zijn als die we in hoogtij dagen mochten consumeren. Het afschuimen van alles wat ´te´ was, werpt een ieder terug in de realiteit van het hier en nu. Vanuit deze basis kan een ieder het room op z´n koffie weer doen toenemen.

De landelijke coalitie (VVD, PVDA) heeft de afgelopen jaren de bakens verzet om een behouden en vooral andere koers te varen. Een koers zonder franje, waarin een ieder een stapje terug dient te doen. Dit alles gericht op het terugdringen van onze oplopende schulden (nabij de 500 miljard) en het betaalbaar houden van alle voorzieningen die we in Nederland krijgen aangereikt. Vanuit het huishoudboekje geven we jaarlijks 20 miljard meer uit dan dat er binnen komt. Dit brengt een enorme schuld met zich mee en een jaarlijkse rentelast van circa 9 miljard – met dit geld hadden heel wat voorzieningen overeind gehouden kunnen worden.

Vasthoudend vraagt dit landelijk en zeker ook lokaal – met de hand op de knip – uitgaven gecontroleerd te laten plaatsvinden. Dit alles gericht om de hoge schulden niet verder op te stuwen en de rekening niet doorschuiven naar de generaties na ons. De crisis waar we in terecht zijn gekomen dienen we met z´n allen te beslechten. Enkel met velen schouders er onder en gepaste keuzes kunnen we deze periode achter ons laten.

In verkiezingtijd wil de kiezer inzicht in de geleverde prestaties van de afgelopen periode waarbij nadruk wordt gelegd op het nakomen van beloftes. Hoe leggen we dit in tijd van campagne op straat, in het debat en aan de keukentafel aan burgers en ondernemers uit? Niet weglopen voor onze verantwoordelijkheden, maar door het onderstrepen en uitdragen van het landelijk beleid zal de ingeslagen weg worden vervolgd. Het kan en mag niet zo zijn dat de geldkraan verder wordt opengedraaid waardoor de staatsschuld met rentelast verder zal oplopen! Nederland wil niet in het rijtje van landen komen te staan die de financien niet op orde hebben. Daarbij dienen we ons goed te realiseren dat het afbouwen van de schulden vele tientallen jaren zal duren als de broekriem nu niet wordt aangehaald.

Dit betekent voor ons dat er keuzes worden gevraagd op de thema´s – zorg domein (3 decentralisaties), gemeentelijk huishoudboekje, leefbaarheid dorpen, economische groei en effectieve overheid (snelle en adequate dienstverlening met minder regels en bureaucratie). Dit in een perspectief waarbij de lasten voor burgers en ondernemers niet verder worden verzwaard. Dit zal in belangrijke mate het klimaat bepalen in de politieke arena voor de komende 4 jaar. Deze keuzes maken we samen met burgers, instellingen en ondernemers en zullen een bijdrage leveren aan een gebalanceerd voorzieningniveau dat bij ons past.

Klaar om in te stappen – uitleg te geven over en vorming te geven aan de keuzes voor morgen.

 

Henri van Ulsen

Politiek is topsport (23-02-2014)

In periodes van 4 jaar wordt er aan het politieke klimaat van de gemeente gewerkt. Vele dagen en avonden bij elkaar ter voorbereiding van de finale. Koortsachtig schuiven fractievoorzitters door de gangen om de laatste punten voor amendementen, moties, statements bij elkaar te brengen en hun beste spelers naar voren te schuiven.

Avond aan avond brandt er volop licht op het gemeentehuis – de ambtelijke molen draait op volle toeren. Het college zweept het korps nog verder op om de toezeggingen – die in de staart van de periode termijn worden gedaan – waar te maken. Nuances, herformuleringen en berekeningen komen koortsachtig tot stand. De voorbereidende training in de 3 commissies kunnen van start.

Met de finale in zicht reageert raad en college gespannen en geprikkeld op elkaar. Woordnuances, toezeggingen vliegen over tafel. In de staart van het politieke termijn zijn vele ogen gericht op de uitvoering en resultaat van het debat – ogen die smachten naar vernieuwing, de roep voor het verleggen van de koers voor de komende 4 jaar.

De wedstrijdleider treft voorbereidingen voor de finale. Hoeveel ronden gaan het worden en op welke wijze zal het spel gespeeld gaan worden. Past het in één avond of dient er een verlenging te komen op een tweede avond. Uiteindelijk wordt het wedstrijdschema gepresenteerd. Maar liefst 26 rondes worden opgediend en kan de raad zich schrap zetten voor twee avonden topsport.

De spannende agenda brengt een hoop publiek op de been. Vele belangstellende – met name uit de sportwereld – wachten geduldig op de behandeling van hun punt. Eerst nog even het punt van De Deel weggespeeld te worden. Hard gaan de spelers van 3 fracties er in waarbij de wethouder met een straffe verdediging terugslaat. Met toenadering van de wethouder, schorsing voor overleg dwarrelt het stof langzaam over de polder neer. Voldoende voor dit moment op naar het volgende punt om te scoren.

Drie sportverenigingen krijgen hun punt gescoord. Tollebeek, Marknesse en Ens krijgen na vele jaren van voorbereiding en overleg hun kunstgrasveld. Ook Rutten gaat in de stream van toezeggingen mee en wordt voorzien in hedendaagse kleedkameraccommodatie.

De pers had de afgelopen maand veel stof om over te schrijven. Diverse interviews – vanuit de politieke arena Noordoostpolder – geven deze finale kleur en inhoud. Daarbij is het van belang dat partijen maar zeker ook het college van zich laat horen. Immers een goede profilering ten behoeve van de voorselectie voor de komende 4 jaar is van groot belang. De ´echte´ topspelers zullen op 19 maart door de samenleving van de Noordoostpolder worden gekozen.

Woensdagavond – even voor 23:00 uur – klinkt het eindsignaal. De burgermeester sluit de vergadering en bedankt alle raadsleden voor het spel van de afgelopen 4 jaar. Diverse spelers keren in de raad niet terug. De selectie van raadsleden en samenstelling van de nieuwe coalitie laat nog even op zich wachten.
Nieuwe kandidaat raadsleden lopen al enige tijd hun rondjes om warm te lopen. Klaar om het veld in de politieke arena te betreden. Op naar 19 maart heeft de burger de selectiekaarten in handen.

 

Henri van Ulsen

Grote hoogte (16-02-2014)

Deze week is maar weer eens gebleken dat we in staat zijn grote hoogten te bereiken. Zeldzame resultaten die individuen en groepen neerzetten. Wat drijft ons toch tot deze uitzonderlijke prestaties? Ondernemend, prestatie-gericht, efficiency, van minder naar meer, betere werk/-leefomgeving etc. Drie prachtige voorbeelden kreeg ik deze week op een presenteerblaadje aangereikt.

Niemand is het deze week ontgaan dat ons Olympisch team geweldige prestaties heeft geleverd. Na 4 jaar van voorbereiding van vele trainingen, keuzes maken en afzien zijn de prestaties stap voor stap naar grote hoogte gebracht. Maar liefst 17 medailles (zondagmiddag 16-02-2014) zijn er inmiddels binnengesleept. Wat schaatsend Nederland al niet voort kan brengen aan topsporters – dag na dag oranje op het podium – waarvan zelfs  een fullhouse (3 plakken tegelijk).

Vrijdagmiddag op werkbezoek bij Scania in Zwolle. Niet het management maar vooral de medewerkers weten de productie van Scania – op basis van lean-processen – tot grote hoogte te brengen. Een productiehal vol efficiency, zelfs het vergaderen gebeurt staand – kort en efficiënt. Openstaand voor keer op keer verbeterpunten vanaf de productievloer beweegt het management in een constante patroon van verfijning. Met precisie schuift het hele proces ieder 6 minuten zonder tam tam weer een schakel door – in één werkdag lopen hier 130 nieuwe vrachtwagens van de band.

Kan dit proces ook bij gemeenten in de informatiefabriek worden toegepast? Is de overheid, gelijk aan Scania, Toyota en andere lean-productieprocessen, ook in staat om haar processen zo compact en efficiënt in te richten? Wat kan dit voor burgers en ondernemers betekenen? In plaats van weken wachten – op bijvoorbeeld een vergunning – wordt deze digitaal binnen enkele dagen via nieuwe platformen aangeboden.

De 1.400 inwoners van Espel weten de leefbaarheid in hun dorp tot grote hoogte te brengen. De gemeente zag zich – vanuit kerntaken – genoodzaakt op diverse onderwerpen terug te trekken en de verantwoordelijkheid bij de burgers neer te leggen. In de jaarvergadering van dorpsbelangen Espel bleek waar burgers en ondernemers toe in staat zijn. Een grote hoeveelheid werkgroepen buigen zich over het dorpsontwikkelingsplan, MFC, speeltuinbeleid, voetbalcomplex, verkeersveiligheid etc. Zelfs voor het kunnen behouden van de lokale buurtsuper is een werkgroep samengesteld. Super om te horen wat de lokale bevolking vanuit zelfredzaamheid oppakt. Steun de initiatieven van Espel en geef je stem op KERNMETPIT.NL.

De laatste raadvergadering staat voor de deur. In de race tegen de klok heeft het college de agenda tot grote hoogte gestuwd. Een grote hoeveelheid zware dossier – Marknesserbrug, Wellerwaard, De Deel, kunstgrasvelden en sportaccommodatie etc – staan op het programma.

Met nog 31 dagen te gaan werkt de campagne zich richting de finale. Debatten, borden, posters, PR via krant en omroep Flevoland passeren in een hoog tempo. Het kandidatenteam is volledig op elkaar ingespeeld en klaar om kiezers tot grote hoogte aan ons te binden.

 

Henri van Ulsen

Ambtenaar 2.0

Op 7 februari werd de jaarlijkse ambtenaar 2.0 dag gehouden in Lelystad. Ruim 550 ambtenaren (0,055% van totaal) – verspreid over Waterschap Zuiderzeeland, provincie Flevoland en gemeente Lelystad – dompelden zich onder in een oase van vernieuwde inzichten, voorspelbare en onvoorspelbare ontwikkelingen die op ons afkomen. Hoe acteren ambtenaren in een veranderende ´participatie´ samenleving en actiever wordende samenwerkingverbanden die meer en meer taken gaan overnemen? In een grootsgala aan workshops, lezingen en interactieve communicatie werden ervaringen met elkaar uitgewisseld.

Nederland heeft circa 1 miljoen ambtenaren verdeeld over 2.360 overheidswerkgevers. Per werkende Nederlander is dit 6,03%, in Duitsland 5,52% en in Engeland 9,56%. In Griekenland is dit maar liefst 25%. Ruim 170.000 ambtenaren werken voor 403 gemeenten. (bron bzk-2012). De komende jaren zal het aantal ambtenaren vanuit bezuinigingen, uitstroom (vergrijzing) en minder instroom sterk afnemen.

Vanuit nieuw samengestelde werkverbanden zal er meer vanuit participatie met burgers en ondernemers uitvoering van taken tot stand komen. Maar wat zijn eigenlijk die taken ? Waar dient de overheid zich wel of niet mee bezig te houden. Decennia´s lang dacht de overheid dat zij het alleenrecht had om taken voor burger en ondernemer vanuit monopolie uit te voeren – ´de overheid´ wist wel wat goed was voor de samenleving. Vele, vele taken, controles, regels, papieren rompslomp werden in het leven geroepen om ´alles´ maar strak te regisseren en onder controle te houden. Zouden burgers en ondernemers dan helemaal nergens toe in staat zijn?

De veranderingen binnen de overheid – in een steeds mondig wordende samenleving – vragen een andere invulling van het ´ambtenaren´ apparaat. Binnenkort zal de status van de ambtenaar veranderen en zal deze opgaan in die van iedere werknemer in Nederland. Deze zaken vragen ondermeer veranderingen op het gebied van houding en gedrag.

5 jaar geleden is het initiatief genomen voor het organiseren van de ambtenaar 2.0 dag. Maar wat is dat 2.0 nu eigenlijk, wat krijgt de burger en ondernemer hier nu meer of anders voor? Via web-, social media kanalen en uitvoering op straat zal de overheid burgers en ondernemers meer centraal stellen. Het ambtelijk apparaat gaat massaal de straat op, participeren in diensten via eigentijdse kanalen. Middels social media/webkanalen komt interactief het beleid voor morgen tot stand komen. Flexibel, open/transparant – tijd- (niet meer van 09:00 tot 16:00 uur) en plaatsonafhankelijk komen die taken, die enkel nog door gemeenten kunnen worden uitgevoerd, tot stand.

Het ´nieuwe´ werken – voor zover dit nog nieuw is – geeft een ieder handvatten om zelf antwoord te geven op de veranderingen van morgen. Daarbij speelt het digitaal – tijd- en plaatsonafhankelijk – delen van informatie een belangrijke rol. Met de hedendaagse technieken dienen we af te stappen van het ADIDAS netwerk. Een netwerk van waaruit je met sportschoenen aan grote hoeveelheden (vooral) papierendossiers, USB-sticks en andere informatiedragers worden rondgebracht. Grote hoeveelheden informatie worden van schakel naar schakel rondgepompt en in veelvoud overgetypt.

De nieuwe vraag naar andere dienstverlening vraagt om sturing op het uitvoeren van ketentaken – immers steeds meer taken worden door diverse partners uitgevoerd. Dit zal straks ook het geval zijn bij de nieuwe zorgtaken (de zogenaamde 3 decentralisaties) die op gemeenten afkomen. De opgave hierin en complexiteit van dit dossier vraagt om een nieuwe manier van werken – de ambtenaar 3.0 wordt geboren! Vanuit een samen te stellen ketenorganisatie zullen de zorgtaken een plek krijgen. Hierbij staat  het gezin centraal en met één aanpak, één dossier zal de zorgverlening vraaggericht tot stand komen.

De grote hoeveelheid hervormingen binnen de overheid vraagt een nieuwe manier van werken. Een flexibele manier van inzet over het geheel van overheidsketens. Niet binnen maar buiten, niet aanbod maar vraaggericht, niet vasthouden maar los laten, niet bureaucratisch maar slim en efficicient, niet afwachten maar lef tonen en doorpakken – kortom wie stapt in als ambtenaar 3.0 en koerst mee naar een vernieuwde overheid?

 

Henri van Ulsen