VVD pleit voor pilot bereikbaarheid in Noordoostpolder

De fractie van de VVD Noordoostpolder roept de gemeente en de provincie op om met experimenten te komen om de bereikbaarheid en het openbaar vervoer op korte termijn te verbeteren. We kunnen marktpartijen en technische universiteiten uitdagen om in Noordoostpolder een experiment te starten,” aldus Henri van Ulsen – woordvoerder.

De VVD ondersteunt de beweging om een Lelylijn richting Randstad en het noorden op de agenda te zetten, maar ondertussen blijft de VVD graag met beide benen op de grond staan. Een Lelylijn laat nog minimaal twintig jaar op zich wachten, daar wil de VVD zich niet op blindstaren. Het ontwerp van Noordoostpolder met haar rechte lijnen is prima geschikt voor pilots en experimenten rondom bereikbaarheid. Deze ruimte past bij de komst van de testbaan van het RDW in Marknesse. Geef daarom nu al ruimte voor nieuwe vormen van openbaar vervoer en bereikbaarheid. Plannen die op korte en middellange termijn een oplossing bieden voor de verbinding binnen Noordoostpolder maar ook met Lelystad, Drachten en Kampen/Zwolle; dat is de oproep van de VVD Noordoostpolder.

Meerjaren visie VNG Flevoland

Op 31januari 2019 heb ik een bijdrage mogen leveren aan de meerjaren visie voor de VNG. Wat zijn belangrijke thema´s voor alle lokale gemeenten. Wat doen we zelf – waaronder beleidsvorming over onze eigen leefomgeving en welke zaken besteden we uit/doen we samen met andere gemeenten?

https://meerjarenvisie.vng.nl/flevoland?utm_source=mail4&utm_medium=email&utm_campaign=flevoland_na_bijeenkomst&vnguid=529-62b67870afe9ae75c7f997ccf8d4e67e60f389a1

Beloning afvalscheiding

Inwoners van de Noordoostpolder moeten beloond worden voor het goed sorteren van hun afvalstromen. Deze oproep deed de VVD tijdens de jaarlijkse begrotingsbehandeling. Geen verhoging van het afvalstoffentarief voor 2019 maar dit gelijk houden aan het tarief van 2018. “Laat de containerdeksel niet nogmaals op de neus van onze inwoners vallen – maar beloon ze voor hun goede gedrag” – aldus VVD raadslid Henri van Ulsen.

Het scheiden van de restafvalstoffen zit in de Noordoostpolder enorm in de lift. Maar liefst 73% van de afvalstromen wordt al goed gescheiden. Hiermee loopt de Noordoostpolder landelijk voorop. Dit is nog niet genoeg om de komende jaren aan de landelijke afspraken te voldoen. Gemiddeld hebben gezinnen in de Noordoostpolder 125 kilo aan restafval per jaar. Dit zal nog verder moeten dalen naar 100 kilo per gezin.

De restafval containers hebben op dit moment nog te veel afvalstoffen die verder gesorteerd kunnen worden: schoenen, kleding, puin, groenafval horen niet in de grijze container. De VVD heeft wethouder Simonse dan ook opgeroepen om de voorlichting, het aantal controles en handhaving verder op te voeren. Hiermee kunnen goed gesorteerde bakken met een pluim worden beloond en vieze bakken worden aangespoord om te verbeteren. Inwoners die hier geen gehoor aan geven moeten door handhaving voor de extra kosten opdraaien. ´De vervuiler betaalt´ – aldus de VVD.

Ons vergunningstelsel op de schop -> de Omgevingswet komt er aan!

 

We staan aan de vooravond van het doorvoeren van één van de grootste hervormingen op het gebied van ons vergunningstelsel. Het te logge, verouderde vergunningstelsel van 26 wetten met een grote hoeveelheid aan lokale regels gaat volledig op de schop. Een grote operatie welke nog jaren vergt om dit goed in te voeren. Niet enkel het schrappen van een paar wetten, regels maar ook alle systemen en ´ambtelijke´ culturen zullen in deze verandering mee moeten. De VVD levert al jaren haar bijdrage voor de afbouw van een te grote hoeveelheid aan bureaucratie.

De gemeenteraad heeft afgelopen maandag de eerste piketpaaltjes geslagen in opmaat naar 2021 – het jaar dat de wet zal worden ingevoerd. In het genomen besluit zijn afspraken gemaakt over de zogenaamde ´leidende principes´: de wijze waarop vergunningen naar de toekomst getoetst worden. Gericht op maatwerk, flexibel, belangen behartiging en met vertrouwen in de initiatiefnemers zullen aanvragen vanaf 2021 worden opgepakt. Hierbij streeft de VVD er naar dat er nu al zoveel mogelijk aanvragen in de geest van de Omgevingswet worden opgepakt. Dit zal betekenen dat initiatiefnemers meer ruimte krijgen voor het ontplooien, uitwerken en uitvoeren van hun ideeën. Hierin staat centraal dat initiatiefnemers, in een vroeg stadium, inwoners/ondernemers vanuit de directe omgeving bij hun initiatief betrekken.

Heb jij ideeën, goede en slechte ervaring over de manier van vergunning verstrekking – deel deze dan met de leden van de commissie wonen: Henri van Ulsen, Bouke Wielenga en Marinus de Vries.

 

VVD: druk op de ketel voor horecaplein!

lns_ninesixzeroDe terugtrekking van de initiatiefnemers van het horecapaviljoen mag niet leiden tot vertraging van de realisatie van het horecaplein.

De prijsvraag voor een gezichtsbepalend gebouw is in het voorjaar gewonnen door een combinatie van partijen die zich inmiddels hebben teruggetrokken. Voor de VVD mag dit niet leiden tot een vertraging van de plannen op en rondom de Deel.

De  bevolking heeft in het open plan proces aangegeven dat er een gezellig horecaplein moet komen. De VVD fractie heeft daarom gister vragen gesteld aan de wethouder die aangaf te rekenen op een “hickup”.

“Wij dringen aan op een spoedig vervolg van het proces, blijf niet hangen in processen en straks procedures maar ga snel aan de slag met bijvoorbeeld de nummer 2 van de prijsvraag”, aldus Henri van Ulsen, namens de VVD.

 

‘BUITENGEBIED NOORDOOSTPOLDER WELSTAND VRIJ´

De VVD-fractie in Noordoostpolder blijft zich inspannen voor het welstandsvrij bouwen in het buitengebied van de Noordoostpolder. Het initiatiefvoorstel dat maandagavond in de gemeenteraad werd aangenomen zorgt voor een versoepeling van bepaalde onderdelen van het welstandsbeleid. Wat de VVD betreft gaat dit echter nog niet ver genoeg en pleit dan ook voor het volledig welstandsvrij maken van het buitengebied. “Onze inwoners en ondernemers in het buitengebied weten best wel wat past en mooi is, kijk wat er tot op heden aan mooie boerderijen is verrezen,” – aldus Bouke Wielenga.

Sinds 2016 moet nieuwbouw op erven aan een aantal extra regels voldoen. Inwoners die om reden van functionaliteit, verkeersveiligheid, geluidshinder of simpelweg om reden van persoonlijke smaak een afwijkend uiterlijk of vlakverdeling willen bouwen moeten vertrouwen krijgen. Wielenga: “Laat deze initiatiefnemers hun gang gaan. Waar zijn we bang voor?”

De 75-jarige polder kent een rijke cultuurhistorie. De VVD Noordoostpolder hecht ook waarde aan de bescherming van de 90 gemeentelijke- of rijksmonumenten die zijn aangewezen. Hier wordt binnenkort een twintigtal aan toegevoegd dat meer dan voldoende is volgens de VVD-fractie. De singel-verplichting rondom de boerderijen is ook een kenmerk van onze polder dat we zeker niet kwijt willen.

VVD krijgt huiswerk op Landbouwevent

dsc_0146Ruim 150 belangstellenden bezochten het Landbouwevent bij Aeres Emmeloord wat de VVD organiseerde over het thema “De wereld voeden met boerenverstand”. Tijdens de avond gingen drie sprekers in op dit thema. Jaap Haanstra, voormalig landelijk LTO Akkerbouw voorzitter, ging op boeiende wijze in op de geschiedenis en toekomst van de akkerbouw en de rol van Nederland daarin. Nederland is koploper op het gebied van innovatie in de akkerbouw en het 2e exportland ter wereld. Nederland moet alleen de VS voor zich laten. Uitdagingen liggen er op het gebied van duurzaam bodemgebruik en wegbeheer mede door de spreiding van gronden over de polder. Daar komt de politiek in beeld.

Jan Huitema, VVD Europarlementariër vertelde enthousiast over de rol die de Europese Unie speelt op Landbouwbeleid voor Nederland. Vooral het proces om te komen tot nieuw Europees Landbouwbeleid vraagt durf en optimisme. Voor de toekomst moet EU kiezen voor een beleid gericht op innovatie zodat de veiligheid en kwaliteit van voedsel verbeterd! Huitema riep ondernemers in de zaal op om niet in de slachtofferrol te kruipen maar juist gebruik te maken van elkaar kennis en kunde om wereldwijd te kunnen blijven concurreren. Brussel kan van grote invloed zijn op sectoren, zoals recent met de pulskorvisserij,

Erik Waterman, directeur van Waterman Onions, hield een bevlogen betoog over de aansluiting van onderwijs bij de arbeidsmarkt. 10 jaar geleden zijn we vergeten een zaadje te planten wat we nu niet kunnen oogsten. Er is lokaal een groot tekort aan hoogwaardig personeel en dat moeten we met elkaar oplossen. Ondernemers, onderwijs en politiek moeten met elkaar de verbinding maken zodat opleidingen verbreed kunnen worden met ondernemerschap. Daarnaast vroeg Waterman om minder regels in het buitengebied; laat het los, laat de angst varen!

Dagvoorzitter en tevens VVD lijsttrekker Hans Wijnants was blij met het duidelijke huiswerk dat aan de politiek werd meegegeven. Er staat al veel van in het VVD verkiezingsprogramma. Met een sterke vertegenwoordiging in de raad gaat de VVD met durf en optimisme ermee aan de slag.

Landbouwevent Noordoostpolder ‘De wereld voeden met boerenverstand’

jan-huitema-08-01-2018Een avondprogramma met o.a. spreker Jan Huitema – Europarlementariër landbouw

Op 1 februari a.s. organiseert VVD Noordoostpolder het landbouwevent ‘De wereld voeden met  boerenverstand’. Europarlementariër Jan Huitema, vertegenwoordiger van het Nederlandse landbouwbeleid in Brussel, geeft vanuit Europees verband zijn visie op het wereldvoedselvraagstuk. De wereldbevolking groeit in een rap tempo. Achter de jaarlijkse groei van circa 83 miljoen mensen schuilt een enorm voedselvraagstuk. De Nederlandse agrarische sector heeft een sterke positie op de wereld voedselmarkt. De agrarische sector in Noordoostpolder levert een toonaangevende bijdrage aan de wereld voedselproblematiek. Noordoostpolder biedt als wereldspeler veel kansen als antwoord op de toenemende vraag naar voedsel. Tijdens de avond gaat een drietal sprekers met de bezoekers in gesprek: Hoe voeden we de wereld met boerenverstand?

Op dit moment wonen er 7,5 miljard mensen op de wereld en in 2055 10 miljard . Achter deze groei schuilt een enorm voedselvraagstuk. Nederland is de tweede exporteur van agrarische producten ter wereld, dit is 20% van de totale export. Enkel Amerika gaat Nederland hierin voor.  Tijdens het landbouwevent geeft Jaap Haanstra, voormalig landelijk voorzitter LTO vakgroep akkerbouw, zijn visie op het vraagstuk. Jan Huitema, Europarlementariër en melkveehouder in Friesland, gaat in op het Nederlandse landbouwbeleid op Europees niveau. Hierbij komen kansen, maar ook de bedreigingen, voor Nederland in het algemeen en Noordoostpolder in het bijzonder, aan bod.

Toonaangevend in de wereld verlaten dagelijks circa 750 vrachtwagens de Noordoostpolder voor internationale export. Noordoostpolder is wereldwijd bekend als World Potato City vanwege de kennis over export, productie, productiesystemen en agro techniek. Koploper op het gebied van innovatie en techniek in de hele productieketen van aardappels, maar ook uien. Erik Waterman, directeur van Waterman Onions en lid van het Agrofoodcluster gaat in op de toenemende internationale voedselvraag. Wat betekent de toenemende vraag, de vele logistieke bewegingen voor de Noordoostpolder in de zin van het onderwijs, werkgelegenheid en arbeidsmarkt?

Het landbouwevent wordt gehouden op donderdag 1 februari 2018 bij VMBO/MBO Aeres (voorheen Groenhorst), aan de Balkan in Emmeloord. Inloop 19.30 uur – aanvang van de avond om 20.00 uur. Aanmelden is niet noodzakelijk, maar wel wenselijk. Meer inhoudelijke informatie is te vinden op: www.noordoostpolder.vvd.nl

Verbinding met de Polder beloond met een 5e plaats

Op de VVD-kandidatenlijst Noordoostpolder – voor de raadsverkiezingen van 21 maart 2018 – sta ik nu definitief op plaats 5. De verbinding met de Polder werd beloond. Na na een zeer lange avond van stemming en pleidooi werd mijn 5e plaats bekrachtigd! De campagne kan van start!20171018-alv-verkiezingsprogramma-2

Mijn pitch:
Hier staat een kandidaat raadslid die  na een aanloop van 5 jaar klaar is voor het echte werk en ik neem u mee waarom IK uw kandidaat raadslid ben voor de vorming van het nieuwe VVD team.

Na opgegroeid te zijn in de prille polderklei van Swifterbant ben ik in 2003 in het buitengebied van Nagele komen wonen. Daar woon ik op een prachtige woonboerderij samen met mijn vrouw Emmeke en onze 7 kinderen. Hier voel ik mij verbonden met datgene dat de dorpen en het buitengebied bezig houdt. Niet alleen de rust, ruimte en agrarische mogelijkheden maar zeker ook de uitdagingen van morgen – zoals de leefbaarheid in de dorpen en de vrijkomende boerenerven.

Vanuit de overleggen van dorpsbelangen en de netwerkbijeenkomsten van de OVG, OVN, BAN en ons eigen BOT-overleg houdt ik verbinding met datgene dat nodig is voor onze Polder. Hiervoor, en op diverse andere terreinen heb ik me bestuurlijk ingezet. Dit vormt de basis van waaruit ik mij de komende 4 jaar op diverse thema´s zal inzetten: minder regels, vrije vormen van wonen zonder gedoe van welstand o.a. in de dorpen en in het buitengebied, het ondernemen in de Polder en verlaging van de totale lasten voor onze inwoners en ondernemers

Daarom is het van belang dat ‘MIJN’ stem, als vertegenwoordiger van de dorpen en het buitengebied, in de raad is vertegenwoordigt.

Niet langs de kant zitten maar samen een koers bepalen, sturen en waar nodig verantwoordelijkheid nemen, maakt dat ik sinds 2012 politiek actief ben. Niet ´pappen en nathouden´ maar burgers en ondernemers in hun eigen kracht zetten. De verantwoordelijkheid neerleggen daar waar die thuis hoort, is voor mijn een belangrijk thema. Niet zomaar je hand op houden voor een uitkering, zorg, subsidie of vergunning toekenning maar vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid een maximale leveren.

Tot slot ….. de afgelopen 5 jaar heb ik aan belangrijke onderwerpen mijn bijdrage geleverd: Veiligheid buitengebied, Welstandsvrij bouwen, Minder regels & bureaucratie bij aanvragen van vergunning, betere dienstverlening en tot slot realisatie van snel internet voor en buitengebied en industrieterreinen. Hiermee is mijn werk nog niet klaar maar gaat het nu écht pas beginnen. Landelijke opleidingen en werkgroepen hebben mij als liberaal klaargestoomd om de politieke arena van de Noordoostpolder nu echt te betreden. Ik ben geen ééndagsvlieg maar een liberaal in woord en daad en wil aan de slag met de vraagstukken van morgen om onze Polder nog mooier te maken.